PSYCHOLOGIČKA – PHDR. KRISTÍNA ŠIROKÁ

PhDr. Kristína Široká

PhDr. Kristína Široká

Vyštudovala psychológiu na FF UK v Bratislave, kde ďalej získala titul PhDr. V rámci postgraduálneho špecializačného štúdia na SZU v Bratislave získala odbornosť v oblasti poradenskej psychológie. Zároveň absolvovala dlhodobý výcvik v adlerovskom poradenstve v celkovom rozsahu 3 roky (450 hodín). Má praktické skúsenosti s prácou poradkyne na telefonickej linke pre ženy zažívajúce násilie. V súčasnosti pracuje ako poradenská psychologička v ambulancii doc. PhDr. Daniely Čechovej, PhD. Pravidelne sa zúčastňuje odborných slovenských, ako aj zahraničných výcvikov z oblasti adlerovskej psychológie. Zároveň je členkou Slovenskej asociácie individuálnej psychológie (SAIP), Slovenskej psychologickej spoločnosti (SPS) a Severo-americkej spoločnosti adlerovskej psychológie (NASAP).

Mail: kristina.siroka@gmail.com
Kontakt: 0911 902 411

Poradenská psychológia/konzultácie:

 • Absolvovanie štúdia psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2014) a získanie titulu PhDr. (2020)
 • Certifikovaná poradenská psychologička (2021)
 • Ukončenie dlhodobého výcviku v adlerovskom poradenstve (2018-2021)
 • Absolvovanie modulového vzdelávacieho programu IVPR s názvom „Práca so ženami zažívajúcimi násilie“, realizovaného v rámci národného projektu „Prevencia a eliminácia násilia na ženách“ (2014-2015)
Certifikáty/kurzy/licencie:
 • Certifikát o absolvovaní Medzinárodnej letnej adlerovskej školy ICASSI v Druskininkai, Litva (2012); v Dubline, Írsko (2015); v Trenčianskych Tepliciach, SR (2016); v Bonne, Nemecko (2018) a v Sibiu, Rumunsko (2019).
 • Certifikát o absolvovaní medzinárodnej konferencie Severo-americkej spoločnosti NASAP v Minneapolise, USA (2016); vo Vancouveri, Kanada (2017) a v Toronte, Kanada (2018).
 • Potvrdenie o absolvovaní modulového vzdelávacieho programu IVPR s názvom „Práca so ženami zažívajúcimi násilie“, realizovaného v rámci národného projektu „Prevencia a eliminácia násilia na ženách“ (2014-2015).
 • Osvedčenie o absolvovaní prípravy na výkon práce v zdravotníctve na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave (2018)
 • Zápis do registra komory Slovenskej komory psychológov (2018).
 • Diplom o špecializácii v špecializačnom odbore poradenská psychológia na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave (2021).
 • Certifikát Slovenskej asociácie individuálnej psychológie o ukončení dlhodobého výcviku v adlerovskom poradenstve 2018-2021 (2021).
 • Certifikát o absolvovaní medzinárodneho kongresu IAIP v Ľvove, Ukrajina (2021).
Členstvo v profesných organizáciách:
 • Členka Slovenskej psychologickej spoločnosti (SPS)
 • Členka Severoamerickej spoločnosti adlerovskej psychológie (NASAP)
 • Členka Slovenskej asociácie individuálnej psychológie (SAIP)