Psychologické služby

O psychoterapeutke - doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD.

doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD.

doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD. je absolventkou Katedry psychológie na FF UK v Bratislave, kde ďalej získala titul PhDr., ako aj vedecko akademický titul PhD. Je odbornou asistentkou na Katedre psychológie FF UK v Bratislave, ako aj na Katedre poradenskej psychológie, SZU. Je garantkou jediného Špecializačného štúdia v odbore poradenská psychológia na Slovensku. Dr. Čechová je certifikovanou terapeutkou (v Zozname SPS), lektorkou, autorkou prekladov a odborných publikácií, z ktorých najnovšia je kniha s náyvom Adlerian Ethics: Applications in Counselling and Psychotherapy. Zároveň je členkou Severoamerickej spoločnosti pre adlerovskú psychológiu NASAP. V súčasnosti bola zvolená za prezidentku medzinárodnej organizácie International Association of Individual Psychology (IAIP), ktorá združuje rôzne individuálno-psychologické organizácie na celom svete a ktorá každé 3 roky v inej krajine zároveň organizuje kogres Medzinárodnej asociácie individuálnej psychológie.

E-mail: adler.sro@gmail.com
Kontakt: 0905 269 537

Poradenstvo/psychoterapia/konzultácie:

 • Absolvovanie štúdia psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a získanie titulu PhDr. (1989)
 • Získanie vedecko-akademickej hodnosti PhD. (1998)
 • Vysokoškolská pedagogička na Univerzite Komenského v Bratislave (od 1989) a Slovenskej zdravotníckej univerzite (od 2014)
 • Gestorka špecializačného štúdia poradenskej psychológie (2015)
 • Certifikovaná psychoterapeutka (2009)
 • Súdna znalkyňa v oblasti Poradenskej psychológie (2019)
Certifikáty/kurzy/licencie:
 • Certifikát o absolvovaní Medzinárodnej letnej adlerovskej školy ICASSI v Brne, ČR (1993); v Ottawe, Kanada (1994); vo Valette, Malta (1995); v Corku, Írsko (2005); v Györi, Maďarsko (2008); Švajčiarsko (2011); v Dubline, Írsko (2015); v Trenčianskych Tepliciach, SR (2016); v Bonne, Nemecko (2018) a v Sibiu, Rumunsko (2019).
 • Certifikát o absolvovaní medzinárodneho kongresu IAIP v Paríži, Francúzko (2014) a v Ľvove, Ukrajina (2021).
 • Certifikát o absolvovaní medzinárodnej konferencie Severo-americkej spoločnosti NASAP v Toronte, Kanada (2018).
 • Certifikát Akadémie Istropolitana v Bratislave Európska kultúrna a sociálna história (1996).
 • Certifikát Adlerovského výcvikového inštitútu v Boca Raton, USA o absolvovaní tréningu Kooperatívna disciplína (1997).
 • Certifikát Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti na certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia č. 275 (2009).
 • Licencia Slovenskej komory psychológov na výkon činnosti odborného zástupcu pre odbor poradenská psychológia a certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia (2009).
 • Absolventka Výcviku v psychotraumatológii a EMDR (2019).
Členstvo v profesných organizáciách:
 • Členka Slovenskej psychologickej spoločnosti
 • Členka Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti
 • Členka Severoamerickej spoločnosti pre adlerovskú psychológiu NASAP
 • Prezidentka Slovenskej asociácie individuálnej psychológie (SAIP)
 • Prezidentka Medzinárodnej organizácie International Association of Individual Psychology (IAIP)

V ambulancii doc. PhDr. D. Čechovej, PhD. pracujú tiež PhDr. Kristína Široká a Mgr. Lucia Petričková.

O psychologičke - PhDr. Kristína Široká

PhDr. Kristína Široká

PhDr. Kristína Široká

Vyštudovala psychológiu na FF UK v Bratislave, kde ďalej získala titul PhDr. V rámci postgraduálneho špecializačného štúdia na SZU v Bratislave získala odbornosť v oblasti poradenskej psychológie. Zároveň absolvovala dlhodobý výcvik v adlerovskom poradenstve v celkovom rozsahu 3 roky (450 hodín). Má praktické skúsenosti s prácou poradkyne na telefonickej linke pre ženy zažívajúce násilie. V súčasnosti pracuje ako poradenská psychologička v ambulancii doc. PhDr. Daniely Čechovej, PhD. Pravidelne sa zúčastňuje odborných slovenských, ako aj zahraničných výcvikov z oblasti adlerovskej psychológie. Zároveň je členkou Slovenskej asociácie individuálnej psychológie (SAIP), Slovenskej psychologickej spoločnosti (SPS) a Severo-americkej spoločnosti adlerovskej psychológie (NASAP).

Mail: kristina.siroka@gmail.com
Kontakt: 0911 902 411

Poradenská psychológia/konzultácie:

 • Absolvovanie štúdia psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2014) a získanie titulu PhDr. (2020)
 • Certifikovaná poradenská psychologička (2021)
 • Ukončenie dlhodobého výcviku v adlerovskom poradenstve (2018-2021)
 • Absolvovanie modulového vzdelávacieho programu IVPR s názvom "Práca so ženami zažívajúcimi násilie", realizovaného v rámci národného projektu "Prevencia a eliminácia násilia na ženách" (2014-2015)
Certifikáty/kurzy/licencie:
 • Certifikát o absolvovaní Medzinárodnej letnej adlerovskej školy ICASSI v Druskininkai, Litva (2012); v Dubline, Írsko (2015); v Trenčianskych Tepliciach, SR (2016); v Bonne, Nemecko (2018) a v Sibiu, Rumunsko (2019).
 • Certifikát o absolvovaní medzinárodnej konferencie Severo-americkej spoločnosti NASAP v Minneapolise, USA (2016); vo Vancouveri, Kanada (2017) a v Toronte, Kanada (2018).
 • Potvrdenie o absolvovaní modulového vzdelávacieho programu IVPR s názvom "Práca so ženami zažívajúcimi násilie", realizovaného v rámci národného projektu "Prevencia a eliminácia násilia na ženách" (2014-2015).
 • Osvedčenie o absolvovaní prípravy na výkon práce v zdravotníctve na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave (2018)
 • Zápis do registra komory Slovenskej komory psychológov (2018).
 • Diplom o špecializácii v špecializačnom odbore poradenská psychológia na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave (2021).
 • Certifikát Slovenskej asociácie individuálnej psychológie o ukončení dlhodobého výcviku v adlerovskom poradenstve 2018-2021 (2021).
 • Certifikát o absolvovaní medzinárodneho kongresu IAIP v Ľvove, Ukrajina (2021).
Členstvo v profesných organizáciách:
 • Členka Slovenskej psychologickej spoločnosti (SPS)
 • Členka Severoamerickej spoločnosti adlerovskej psychológie (NASAP)
 • Členka Slovenskej asociácie individuálnej psychológie (SAIP)
Charakteristika psychoterapie

Podľa adlerovskej psychológie ľudia sami rozhodujú o svojom správaní, ich rozhodnutia majú svoj účel, i keď danému účelu často nerozumejú. Dynamickou silou správania je naša súkromná logika, ktorá i keď býva iracionálna, dáva svojmu nositeľovi zmysel. Ako hovorí R. Dreikurs, každé, i problémové správanie, je z hľadiska svojho nositeľa správne.

Ľudský život je dynamické úsilie po dokonalosti, pohyb od menejcennosti k nadradenosti, smerom k svojim fiktívnym cieľom. Ciele sú základom motivácie a správania. Sú to konštrukcie, ktoré si človek utvára, sú subjektívne a pre každého jedinečné

Pre náš je realita je taká, akú ju vnímame. Nie je dôležité to, čo je pravdivé, ale to, o čom sme presvedčení, že je pravdivé. To, čo človek robí, nezávisí od objektívnych okolností, ale od toho, ako si ich interpretuje.

Utváranie osobnosti ovplyvňuje aj poradie narodenia, ako jeden z faktorov rodinnej konštelácie. Je to pozícia, ktorú človek získava narodením. Avšak v interakcii s dôležitými ľuďmi zo svojho okolia, hlavne rodičmi a súrodencami, kde majú vplyv i vekové rozdiely medzi súrodencami, prítomnosť postihnutých či nevlastných súrodencov, uprednostňovanie niektorého dieťaťa rodičmi, či rodové otázky sa utvára psychologické poradie narodenia – taká pozícia, ktorá sa považuje za stabilnú charakteristiku osobnosti a jej životného štýlu

Adlerovská psychoterapia sa realizuje ako:

 • individuálna,
 • skupinová,
 • rodinná,
 • párová.

Zaoberá sa bežnými i klinickými prípadmi.

Adlerovskú psychoterapiu možno charakterizovať ako analyticko-behaviorálno-kognitívnu.

Terapeut (terapeutka) je ten (tá), kto povzbudzuje a napráva, stará sa a učí, ako fungovať v živote konštruktívnejšie.

Adlerovská psychoterapia sa uplatňuje pri práci s rodinou, pri typických rodinách až po rodiny s vážne narušenými jedincami, v manželskom a párovom poradenstve, pri skupinovej a individuálnej terapii.

Pozostáva z procesov: utvorenie vzťahu, psychologické vyšetrenie a porozumenie, interpretácia a zmena.

EMDR

EMDR:

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) je vedecká metóda a forma psychoterapie v rámci psychotraumatológie. Psychické traumy sa týkajú jednak prírodných alebo človekom spôsobených katastrof, interpersonálneho násilia, ťažkých úrazov, ochorení a strát, zneužívania či zanedbávania. Klienti cítia obrovské ohrozenie, mávajú intenzívne city strachu, bezmocnosti a prežívajú ohromnú stratu kontroly nad situáciou.

Model adaptívneho spracovania patogénnych spomienok, pri ktorom verbálna terapia často nestačí, objavila F. Shapiro a posledné desaťročia sa intenzívne rozvíja (na Slovensku od r. 2003). Pomocou bilaterálnej stimulácie stabilizujeme klientov a pomáhame im spracovávať traumatické zážitky tak, aby vedeli žiť spokojný a produktívny život.

Psychoterapeutické služby - formy poradenstva

Poradenstvo a psychoterapia:

 • Zvládanie hnevu a stresu
 • Riešenie konfliktov
 • Anxieta, panika, depresia, fóbie
 • Poruchy príjmu potravy
 • Komunikačné problémy
 • Sebaúcta
 • Párová terapia
 • Rozvod
 • Zvládanie kulturálnych rozdielov
 • Poradenstvo deťom v škole
 • Rodičovstvo malých detí
 • Rodičovstvo adolescentov
 • Životný koučing pre adolescentov
 • Spracovávanie akútnych traumatických zážitkov
 • Spracovávanie komplexnej traumy
Objednanie sa na psychoterapeutické sedenie a priebeh prvého stretnutia

Je potrebné sa telefonicky alebo mailom objednať.

Telefonické objednávky nových klientov a klientok prijímame v pondelok až štvrtok v čase od 7.00 do 9.00: 0905 269 537

Mailové objednávky prijímame nepretržite na adrese: adler.sro@gmail.com

Prvé stretnutie trvá 60 minút.

Ostatné individuálne stretnutia trvajú 50 minút.

Ďalšie stretnutia s párom alebo rodinou a práca metódou EMDR trvajú 75 minút.

Niekedy si klienti alebo klientky vyžiadajú len jednu konzultáciu. Častejšie sa však na prvom (a niekedy druhom) stretnutí, spoločne s klientom alebo klientkou stanoví cieľ a predpokladaná dĺžka terapie. Pri riešení jednoduchších alebo prioritných ťažkostí zvyčajne stačí krátkodobá terapia, t. j. do 10 stretnutí. Komplikovanejšie záležitosti vyžadujú dlhodobú terapiu.

Cenník
 • 1. stretnutie : 70 € (v trvaní: 60 minút)
 • Ďalšie stretnutia s individuálnym klientom (individuálnou klientkou): 60 € (v trvaní: 50 minút)
 • Ďalšie stretnutia s dvojicou alebo viacerými klientmi (klientkami): 80 € (v trvaní: 75 minút)
 • Individuálne stretnutie metódou EMDR: 80 Eur (v trvaní: 75 minút)
Informácia o právach klientov

INFORMÁCIA O PRÁVACH KLIENTOV A KLIENTOK

 

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý klient a každá klientka právo na:

 • správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti,
 • ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity,
 • informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu,
 • podanie žiadosti o poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie a na nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie (v rámci nahliadnutia do zdravotnej dokumentácie má právo robiť si na mieste výpisky alebo kópie zo zdravotnej dokumentácie),
 • informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti,
 • odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa zákona možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu a ide o:
  1. neodkladnú zdravotnú starostlivosť a informovaný súhlas nemožno získať včas alebo ho možno predpokladať,
  2. ochranné liečenie uložené súdom a poskytovanie zdravotnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
  3. ústavnú zdravotnú starostlivosť, ak ide o osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, alebo
  4. ambulantnú zdravotnú starostlivosť alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť, ak ide o osobu, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.
 • rozhodnutie o svojej účasti na výučbe alebo na biomedicínskom výskume,
 • zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným predpisomnie je zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti,
 • zmiernenie utrpenia,
 • humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov,
 • na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa nevzťahuje na:

 • osobu, ktorá je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie,
 • žiadateľa o azyl,
 • osobu, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť na základe rozhodnutia súdu podľa osobitného predpisu,
 • osobu, ktorá je príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Horskej záchrannej služby, Hasičského a záchranného zboru, ak takejto osobe určil poskytovateľa zdravotnej starostlivosti služobný orgán alebo služobný úrad.

Ak sa domnievate, že  Vám nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť správne alebo sa domnievate, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, máte právo požiadať poskytovateľa zdravotnej starostlivostio nápravu; žiadosť sa podáva písomne.

Poskytovateľzdravotnej starostlivostije povinný Vás písomne informovať o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti, ak z obsahu žiadosti nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote.

Dotazník spokojnosti

Vyplnený dotazník nám možete zaslať E-mailom na: adler.org@gmail.com alebo poštou na adresu: Bezručova 10, 811 09 Bratislava.

DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI APS

O psychoterapeutke - doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD.:

doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD. je absolventkou Katedry psychológie na FF UK v Bratislave, kde ďalej získala titul PhDr., ako aj vedecko akademický titul PhD. Je odbornou asistentkou na Katedre psychológie FF UK v Bratislave, ako aj na Katedre poradenskej psychológie, SZU. Je garantkou jediného Špecializačného štúdia v odbore poradenská psychológia na Slovensku. Dr. Čechová je certifikovanou terapeutkou (v Zozname SPS), lektorkou, autorkou prekladov a odborných publikácií, z ktorých najnovšia je kniha s náyvom Adlerian Ethics: Applications in Counselling and Psychotherapy. Zároveň je členkou Severoamerickej spoločnosti pre adlerovskú psychológiu NASAP. V súčasnosti bola zvolená za prezidentku medzinárodnej organizácie International Association of Individual Psychology (IAIP), ktorá združuje rôzne individuálno-psychologické organizácie na celom svete a ktorá každé 3 roky v inej krajine zároveň organizuje kogres Medzinárodnej asociácie individuálnej psychológie.

E-mail: adler.sro@gmail.com
Kontakt: 0905 269 537

Poradenstvo/psychoterapia/konzultácie:

 • Absolvovanie štúdia psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a získanie titulu PhDr. (1989)
 • Získanie vedecko-akademickej hodnosti PhD. (1998)
 • Vysokoškolská pedagogička na Univerzite Komenského v Bratislave (od 1989) a Slovenskej zdravotníckej univerzite (od 2014)
 • Gestorka špecializačného štúdia poradenskej psychológie (2015)
 • Certifikovaná psychoterapeutka (2009)
 • Súdna znalkyňa v oblasti Poradenskej psychológie (2019)
Certifikáty/kurzy/licencie:
 • Certifikát o absolvovaní Medzinárodnej letnej adlerovskej školy ICASSI v Brne, ČR (1993); v Ottawe, Kanada (1994); vo Valette, Malta (1995); v Corku, Írsko (2005); v Györi, Maďarsko (2008); Švajčiarsko (2011); v Dubline, Írsko (2015); v Trenčianskych Tepliciach, SR (2016); v Bonne, Nemecko (2018) a v Sibiu, Rumunsko (2019).
 • Certifikát o absolvovaní medzinárodneho kongresu IAIP v Paríži, Francúzko (2014) a v Ľvove, Ukrajina (2021).
 • Certifikát o absolvovaní medzinárodnej konferencie Severo-americkej spoločnosti NASAP v Toronte, Kanada (2018).
 • Certifikát Akadémie Istropolitana v Bratislave Európska kultúrna a sociálna história (1996).
 • Certifikát Adlerovského výcvikového inštitútu v Boca Raton, USA o absolvovaní tréningu Kooperatívna disciplína (1997).
 • Certifikát Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti na certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia č. 275 (2009).
 • Licencia Slovenskej komory psychológov na výkon činnosti odborného zástupcu pre odbor poradenská psychológia a certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia (2009).
 • Absolventka Výcviku v psychotraumatológii a EMDR (2019).
Členstvo v profesných organizáciách:
 • Členka Slovenskej psychologickej spoločnosti
 • Členka Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti
 • Členka Severoamerickej spoločnosti pre adlerovskú psychológiu NASAP
 • Prezidentka Slovenskej asociácie individuálnej psychológie (SAIP)
 • Prezidentka Medzinárodnej organizácie International Association of Individual Psychology (IAIP)

V ambulancii doc. PhDr. D. Čechovej, PhD. pracujú tiež PhDr. Kristína Široká a Mgr. Lucia Petričková.

Charakteristika psychoterapie v rámci individuálnej psychológie:

Podľa adlerovskej psychológie ľudia sami rozhodujú o svojom správaní, ich rozhodnutia majú svoj účel, i keď danému účelu často nerozumejú. Dynamickou silou správania je naša súkromná logika, ktorá i keď býva iracionálna, dáva svojmu nositeľovi zmysel. Ako hovorí R. Dreikurs, každé, i problémové správanie, je z hľadiska svojho nositeľa správne.

Ľudský život je dynamické úsilie po dokonalosti, pohyb od menejcennosti k nadradenosti, smerom k svojim fiktívnym cieľom. Ciele sú základom motivácie a správania. Sú to konštrukcie, ktoré si človek utvára, sú subjektívne a pre každého jedinečné

Pre náš je realita je taká, akú ju vnímame. Nie je dôležité to, čo je pravdivé, ale to, o čom sme presvedčení, že je pravdivé. To, čo človek robí, nezávisí od objektívnych okolností, ale od toho, ako si ich interpretuje.

Utváranie osobnosti ovplyvňuje aj poradie narodenia, ako jeden z faktorov rodinnej konštelácie. Je to pozícia, ktorú človek získava narodením. Avšak v interakcii s dôležitými ľuďmi zo svojho okolia, hlavne rodičmi a súrodencami, kde majú vplyv i vekové rozdiely medzi súrodencami, prítomnosť postihnutých či nevlastných súrodencov, uprednostňovanie niektorého dieťaťa rodičmi, či rodové otázky sa utvára psychologické poradie narodenia – taká pozícia, ktorá sa považuje za stabilnú charakteristiku osobnosti a jej životného štýlu

Adlerovská psychoterapia sa realizuje ako:

 • individuálna,
 • skupinová,
 • rodinná,
 • párová.

Zaoberá sa bežnými i klinickými prípadmi.

Adlerovskú psychoterapiu možno charakterizovať ako analyticko-behaviorálno-kognitívnu.

Terapeut (terapeutka) je ten (tá), kto povzbudzuje a napráva, stará sa a učí, ako fungovať v živote konštruktívnejšie.

Adlerovská psychoterapia sa uplatňuje pri práci s rodinou, pri typických rodinách až po rodiny s vážne narušenými jedincami, v manželskom a párovom poradenstve, pri skupinovej a individuálnej terapii.

Pozostáva z procesov: utvorenie vzťahu, psychologické vyšetrenie a porozumenie, interpretácia a zmena.

EMDR:

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) je vedecká metóda a forma psychoterapie v rámci psychotraumatológie. Psychické traumy sa týkajú jednak prírodných alebo človekom spôsobených katastrof, interpersonálneho násilia, ťažkých úrazov, ochorení a strát, zneužívania či zanedbávania. Klienti cítia obrovské ohrozenie, mávajú intenzívne city strachu, bezmocnosti a prežívajú ohromnú stratu kontroly nad situáciou.

Model adaptívneho spracovania patogénnych spomienok, pri ktorom verbálna terapia často nestačí, objavila F. Shapiro a posledné desaťročia sa intenzívne rozvíja (na Slovensku od r. 2003). Pomocou bilaterálnej stimulácie stabilizujeme klientov a pomáhame im spracovávať traumatické zážitky tak, aby vedeli žiť spokojný a produktívny život.

Psychoterapeutické služby, ktoré ponúkame - formy poradenstva:

 • Zvládanie hnevu a stresu
 • Riešenie konfliktov
 • Anxieta, panika, depresia, fóbie
 • Poruchy príjmu potravy
 • Komunikačné problémy
 • Sebaúcta
 • Párová terapia
 • Rozvod
 • Zvládanie kulturálnych rozdielov
 • Poradenstvo deťom v škole
 • Rodičovstvo malých detí
 • Rodičovstvo adolescentov
 • Životný koučing pre adolescentov
 • Spracovávanie akútnych traumatických zážitkov
 • Spracovávanie komplexnej traumy

Objednanie sa na psychoterapeutické sedenie a priebeh prvého stretnutia:

Je potrebné sa telefonicky alebo mailom objednať.
Telefonické objednávky nových klientov a klientok prijímame v pondelok až štvrtok v čase od 7.00 do 9.00: 0905 269 537

Mailové objednávky prijímame nepretržite na adrese: adler.sro@gmail.com

Prvé stretnutie trvá 60 minút.

Ostatné individuálne stretnutia trvajú 50 minút.

Ďalšie stretnutia s párom alebo rodinou a práca metódou EMDR trvajú 75 minút.

Niekedy si klienti a klientky vyžiadajú len jednu konzultáciu. Častejšie sa však na prvom (a niekedy druhom) stretnutí, spoločne s klientom alebo klientkou stanoví cieľ a predpokladaná dĺžka terapie. Pri riešení jednoduchších alebo prioritných ťažkostí zvyčajne stačí krátkodobá terapia, t. j. do 10 stretnutí. Komplikovanejšie záležitosti vyžadujú dlhodobú terapiu.

Cenník služieb:

 • 1. stretnutie : 70 € (v trvaní: 60 minút)
 • Ďalšie stretnutia s individuálnym klientom (individuálnou klientkou): 60 € (v trvaní: 50 minút)
 • Ďalšie stretnutia s dvojicou alebo viacerými klientmi (klientkami): 80 € (v trvaní: 75 minút)
 • Individuálne stretnutie metódou EMDR: 80 Eur (v trvaní: 75 minút)

 

Informácia o právach klientov a klientok:

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý klient a každá klientka právo na:

 • správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti,
 • ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity,
 • informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu,
 • podanie žiadosti o poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie a na nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie (v rámci nahliadnutia do zdravotnej dokumentácie má právo robiť si na mieste výpisky alebo kópie zo zdravotnej dokumentácie),
 • informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti,
 • odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa zákona možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu a ide o:
  1. neodkladnú zdravotnú starostlivosť a informovaný súhlas nemožno získať včas alebo ho možno predpokladať,
  2. ochranné liečenie uložené súdom a poskytovanie zdravotnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
  3. ústavnú zdravotnú starostlivosť, ak ide o osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, alebo
  4. ambulantnú zdravotnú starostlivosť alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť, ak ide o osobu, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.
 • rozhodnutie o svojej účasti na výučbe alebo na biomedicínskom výskume,
 • zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným predpisomnie je zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti,
 • zmiernenie utrpenia,
 • humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov,
 • na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa nevzťahuje na:

 • osobu, ktorá je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie,
 • žiadateľa o azyl,
 • osobu, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť na základe rozhodnutia súdu podľa osobitného predpisu,
 • osobu, ktorá je príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Horskej záchrannej služby, Hasičského a záchranného zboru, ak takejto osobe určil poskytovateľa zdravotnej starostlivosti služobný orgán alebo služobný úrad.

Ak sa domnievate, že  Vám nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť správne alebo sa domnievate, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, máte právo požiadať poskytovateľa zdravotnej starostlivostio nápravu; žiadosť sa podáva písomne.

Dotazník spokojnosti:

Vyplnený dotazník nám možete zaslať E-mailom na: adler.org@gmail.com alebo poštou na adresu: Bezručova 10, 811 09 Bratislava.

DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI APS

Poskytovateľzdravotnej starostlivostije povinný Vás písomne informovať o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti, ak z obsahu žiadosti nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote.