Psychologické služby

O psychoterapeutke - PhDr. Daniela Čechová, PhD.

PhDr. Daniela Čechová, PhD.

Poradenstvo/psychoterapia/konzultácie

 • Absolvovanie štúdia psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a získanie titulu PhDr. (1989)
 • Získanie vedecko-akademickej hodnosti PhD. (1998)
 • Vysokoškolská pedagogička na Univerzite Komenského v Bratislave (od 1989) a Slovenskej zdravotníckej univerzite (od 2014)
 • Gestorka špecializačného štúdia poradenskej psychológie (2015)
 • Certifikovaná psychoterapeutka (2009)
 • Súdna znalkyňa v oblasti Poradenskej psychológie (2019)
Certifikáty/kurzy/licencie:
 • Certifikát o absolvovaní Medzinárodnej letnej adlerovskej školy ICASSI v Brne, ČR (1993); v Ottawe, Kanada (1994); vo Valette, Malta (1995); v Corku, Írsko (2005); v Györi, Maďarsko (2008), Švajčiarsko 2011
 • Certifikát Akadémie Istropolitana v Bratislave Európska kultúrna a sociálna história (1996)
 • Certifikát Adlerovského výcvikového inštitútu v Boca Raton, USA o absolvovaní tréningu Kooperatívna disciplína (1997)
 • Certifikát Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti na certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia č. 275 (2009)
 • Licencia Slovenskej komory psychológov na výkon činnosti odborného zástupcu pre odbor poradenská psychológia a certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia (2009)
 • Absolventka Výcviku v psychotraumatológii a EMDR (2019)
Členstvo v profesných organizáciách:
 • Členka Slovenskej psychologickej spoločnosti
 • Členka Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti
 • Členka Severoamerickej spoločnosti pre adlerovskú psychológiu NASAP
 • Prezidentka Slovenskej asociácie individuálnej psychológie (SAIP)
 • Prezidentka Medzinárodnej organizácie International Association of Individual Psychology (IAIP)

V ambulancii PhDr. D. Čechovej, PhD. pracujú tiež Mgr. Kristína Široká a Mgr. Lucia Petričková.

Charakteristika psychoterapie

Podľa adlerovskej psychológie ľudia sami rozhodujú o svojom správaní, ich rozhodnutia majú svoj účel, i keď danému účelu často nerozumejú. Dynamickou silou správania je naša súkromná logika, ktorá i keď býva iracionálna, dáva svojmu nositeľovi zmysel. Ako hovorí R. Dreikurs, každé, i problémové správanie, je z hľadiska svojho nositeľa správne.

Ľudský život je dynamické úsilie po dokonalosti, pohyb od menejcennosti k nadradenosti, smerom k svojim fiktívnym cieľom. Ciele sú základom motivácie a správania. Sú to konštrukcie, ktoré si človek utvára, sú subjektívne a pre každého jedinečné

Pre náš je realita je taká, akú ju vnímame. Nie je dôležité to, čo je pravdivé, ale to, o čom sme presvedčení, že je pravdivé. To, čo človek robí, nezávisí od objektívnych okolností, ale od toho, ako si ich interpretuje.

Utváranie osobnosti ovplyvňuje aj poradie narodenia, ako jeden z faktorov rodinnej konštelácie. Je to pozícia, ktorú človek získava narodením. Avšak v interakcii s dôležitými ľuďmi zo svojho okolia, hlavne rodičmi a súrodencami, kde majú vplyv i vekové rozdiely medzi súrodencami, prítomnosť postihnutých či nevlastných súrodencov, uprednostňovanie niektorého dieťaťa rodičmi, či rodové otázky sa utvára psychologické poradie narodenia – taká pozícia, ktorá sa považuje za stabilnú charakteristiku osobnosti a jej životného štýlu

Adlerovská psychoterapia sa realizuje ako:

 • individuálna,
 • skupinová,
 • rodinná,
 • párová.

Zaoberá sa bežnými i klinickými prípadmi.

Adlerovskú psychoterapiu možno charakterizovať ako analyticko-behaviorálno-kognitívnu.

Terapeut (terapeutka) je ten (tá), kto povzbudzuje a napráva, stará sa a učí, ako fungovať v živote konštruktívnejšie.

Adlerovská psychoterapia sa uplatňuje pri práci s rodinou, pri typických rodinách až po rodiny s vážne narušenými jedincami, v manželskom a párovom poradenstve, pri skupinovej a individuálnej terapii.

Pozostáva z procesov: utvorenie vzťahu, psychologické vyšetrenie a porozumenie, interpretácia a zmena.

EMDR

EMDR:

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) je vedecká metóda a forma psychoterapie v rámci psychotraumatológie. Psychické traumy sa týkajú jednak prírodných alebo človekom spôsobených katastrof, interpersonálneho násilia, ťažkých úrazov, ochorení a strát, zneužívania či zanedbávania. Klienti cítia obrovské ohrozenie, mávajú intenzívne city strachu, bezmocnosti a prežívajú ohromnú stratu kontroly nad situáciou.

Model adaptívneho spracovania patogénnych spomienok, pri ktorom verbálna terapia často nestačí, objavila F. Shapiro a posledné desaťročia sa intenzívne rozvíja (na Slovensku od r. 2003). Pomocou bilaterálnej stimulácie stabilizujeme klientov a pomáhame im spracovávať traumatické zážitky tak, aby vedeli žiť spokojný a produktívny život.

Psychoterapeutické služby - formy poradenstva

Poradenstvo a psychoterapia:

 • Zvládanie hnevu a stresu
 • Riešenie konfliktov
 • Anxieta, panika, depresia, fóbie
 • Poruchy príjmu potravy
 • Komunikačné problémy
 • Sebaúcta
 • Párová terapia
 • Rozvod
 • Zvládanie kulturálnych rozdielov
 • Poradenstvo deťom v škole
 • Rodičovstvo malých detí
 • Rodičovstvo adolescentov
 • Životný koučing pre adolescentov
 • Spracovávanie akútnych traumatických zážitkov
 • Spracovávanie komplexnej traumy
Objednanie sa na psychoterapeutické sedenie a priebeh prvého stretnutia

Je potrebné sa telefonicky alebo mailom objednať.

Telefonické objednávky nových klientov a klientok prijímame v pondelok až štvrtok v čase od 7.00 do 9.00: 0905 269 537

Mailové objednávky prijímame nepretržite na adrese: adler.sro@gmail.com

Prvé stretnutie trvá 60 minút.

Ostatné individuálne stretnutia trvajú 50 minút.

Ďalšie stretnutia s párom alebo rodinou a práca metódou EMDR trvajú 75 minút.

Niekedy si klienti alebo klientky vyžiadajú len jednu konzultáciu. Častejšie sa však na prvom (a niekedy druhom) stretnutí, spoločne s klientom alebo klientkou stanoví cieľ a predpokladaná dĺžka terapie. Pri riešení jednoduchších alebo prioritných ťažkostí zvyčajne stačí krátkodobá terapia, t. j. do 10 stretnutí. Komplikovanejšie záležitosti vyžadujú dlhodobú terapiu.

Cenník
 • 1. stretnutie : 50 €
 • Ďalšie stretnutia s individuálnym klientom (individuálnou klientkou): 40 €
 • Ďalšie stretnutia s dvojicou alebo viacerými klientmi (klientkami): 60 €
 • Individuálne stretnutie metódou EMDR: 60 Eur

O psychoterapeutke - PhDr. Daniela Čechová, PhD.:

Poradenstvo/psychoterapia/konzultácie

 • Absolvovanie štúdia psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a získanie titulu PhDr. (1989)
 • Získanie vedecko-akademickej hodnosti PhD. (1998)
 • Vysokoškolská pedagogička na Univerzite Komenského v Bratislave (od 1989) a Slovenskej zdravotníckej univerzite (od 2014)
 • Gestorka špecializačného štúdia poradenskej psychológie (2015)
 • Certifikovaná psychoterapeutka (2009)
 • Súdna znalkyňa v oblasti Poradenskej psychológie (2019)
Certifikáty/kurzy/licencie:
 • Certifikát o absolvovaní Medzinárodnej letnej adlerovskej školy ICASSI v Brne, ČR (1993); v Ottawe, Kanada (1994); vo Valette, Malta (1995); v Corku, Írsko (2005); v Györi, Maďarsko (2008), Švajčiarsko 2011
 • Certifikát Akadémie Istropolitana v Bratislave Európska kultúrna a sociálna história (1996)
 • Certifikát Adlerovského výcvikového inštitútu v Boca Raton, USA o absolvovaní tréningu Kooperatívna disciplína (1997)
 • Certifikát Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti na certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia č. 275 (2009)
 • Licencia Slovenskej komory psychológov na výkon činnosti odborného zástupcu pre odbor poradenská psychológia a certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia (2009)
 • Absolventka Výcviku v psychotraumatológii a EMDR (2019)
Členstvo v profesných organizáciách:
 • Členka Slovenskej psychologickej spoločnosti
 • Členka Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti
 • Členka Severoamerickej spoločnosti pre adlerovskú psychológiu NASAP
 • Prezidentka Slovenskej asociácie individuálnej psychológie (SAIP)
 • Prezidentka Medzinárodnej organizácie International Association of Individual Psychology (IAIP)

V ambulancii PhDr. D. Čechovej, PhD. pracujú tiež Mgr. Kristína Široká a Mgr. Lucia Petríčková.

Charakteristika psychoterapie v rámci individuálnej psychológie:

Podľa adlerovskej psychológie ľudia sami rozhodujú o svojom správaní, ich rozhodnutia majú svoj účel, i keď danému účelu často nerozumejú. Dynamickou silou správania je naša súkromná logika, ktorá i keď býva iracionálna, dáva svojmu nositeľovi zmysel. Ako hovorí R. Dreikurs, každé, i problémové správanie, je z hľadiska svojho nositeľa správne.

Ľudský život je dynamické úsilie po dokonalosti, pohyb od menejcennosti k nadradenosti, smerom k svojim fiktívnym cieľom. Ciele sú základom motivácie a správania. Sú to konštrukcie, ktoré si človek utvára, sú subjektívne a pre každého jedinečné

Pre náš je realita je taká, akú ju vnímame. Nie je dôležité to, čo je pravdivé, ale to, o čom sme presvedčení, že je pravdivé. To, čo človek robí, nezávisí od objektívnych okolností, ale od toho, ako si ich interpretuje.

Utváranie osobnosti ovplyvňuje aj poradie narodenia, ako jeden z faktorov rodinnej konštelácie. Je to pozícia, ktorú človek získava narodením. Avšak v interakcii s dôležitými ľuďmi zo svojho okolia, hlavne rodičmi a súrodencami, kde majú vplyv i vekové rozdiely medzi súrodencami, prítomnosť postihnutých či nevlastných súrodencov, uprednostňovanie niektorého dieťaťa rodičmi, či rodové otázky sa utvára psychologické poradie narodenia – taká pozícia, ktorá sa považuje za stabilnú charakteristiku osobnosti a jej životného štýlu

Adlerovská psychoterapia sa realizuje ako:

 • individuálna,
 • skupinová,
 • rodinná,
 • párová.

Zaoberá sa bežnými i klinickými prípadmi.

Adlerovskú psychoterapiu možno charakterizovať ako analyticko-behaviorálno-kognitívnu.

Terapeut (terapeutka) je ten (tá), kto povzbudzuje a napráva, stará sa a učí, ako fungovať v živote konštruktívnejšie.

Adlerovská psychoterapia sa uplatňuje pri práci s rodinou, pri typických rodinách až po rodiny s vážne narušenými jedincami, v manželskom a párovom poradenstve, pri skupinovej a individuálnej terapii.

Pozostáva z procesov: utvorenie vzťahu, psychologické vyšetrenie a porozumenie, interpretácia a zmena.

EMDR:

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) je vedecká metóda a forma psychoterapie v rámci psychotraumatológie. Psychické traumy sa týkajú jednak prírodných alebo človekom spôsobených katastrof, interpersonálneho násilia, ťažkých úrazov, ochorení a strát, zneužívania či zanedbávania. Klienti cítia obrovské ohrozenie, mávajú intenzívne city strachu, bezmocnosti a prežívajú ohromnú stratu kontroly nad situáciou.

Model adaptívneho spracovania patogénnych spomienok, pri ktorom verbálna terapia často nestačí, objavila F. Shapiro a posledné desaťročia sa intenzívne rozvíja (na Slovensku od r. 2003). Pomocou bilaterálnej stimulácie stabilizujeme klientov a pomáhame im spracovávať traumatické zážitky tak, aby vedeli žiť spokojný a produktívny život.

Psychoterapeutické služby, ktoré ponúkame - formy poradenstva:

 • Zvládanie hnevu a stresu
 • Riešenie konfliktov
 • Anxieta, panika, depresia, fóbie
 • Poruchy príjmu potravy
 • Komunikačné problémy
 • Sebaúcta
 • Párová terapia
 • Rozvod
 • Zvládanie kulturálnych rozdielov
 • Poradenstvo deťom v škole
 • Rodičovstvo malých detí
 • Rodičovstvo adolescentov
 • Životný koučing pre adolescentov
 • Spracovávanie akútnych traumatických zážitkov
 • Spracovávanie komplexnej traumy

Objednanie sa na psychoterapeutické sedenie a priebeh prvého stretnutia:

Je potrebné sa telefonicky alebo mailom objednať.
Telefonické objednávky nových klientov a klientok prijímame v pondelok až štvrtok v čase od 7.00 do 9.00: 0905 269 537

Mailové objednávky prijímame nepretržite na adrese: adler.sro@gmail.com

Prvé stretnutie trvá 60 minút.

Ostatné individuálne stretnutia trvajú 50 minút.

Ďalšie stretnutia s párom alebo rodinou a práca metódou EMDR trvajú 75 minút.

Niekedy si klienti a klientky vyžiadajú len jednu konzultáciu. Častejšie sa však na prvom (a niekedy druhom) stretnutí, spoločne s klientom alebo klientkou stanoví cieľ a predpokladaná dĺžka terapie. Pri riešení jednoduchších alebo prioritných ťažkostí zvyčajne stačí krátkodobá terapia, t. j. do 10 stretnutí. Komplikovanejšie záležitosti vyžadujú dlhodobú terapiu.

Cenník služieb:

 • 1. stretnutie : 50 €
 • Ďalšie stretnutia s individuálnym klientom (individuálnou klientkou): 40 €
 • Ďalšie stretnutia s dvojicou alebo viacerými klientmi (klientkami): 60 €
 • Individuálne stretnutie metódou EMDR: 60 Eur