150. výročie narodenia A. Adlera! Prídite ho 7. februára 2020 osláviť spolu s nami!

Chcete sa prihlásiť na udalosť 150. výročia narodenia A. Adlera, ktorá sa 7. februára 2020 uskutoční na pôde FiF UK v Bratislave ?

Prihlásiť sa môžete:

kliknutím na tento link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfon1VBHk7rYdlPyag3cXJx_8PJc_N_DoekHXX1ZqfQQ3e3jw/viewform a následným vyplnením prihlasovacieho formuláru. Srdečne sa tešíme na Vašu účasť! Okrem odborného programu, bude aj torta! 🙂

Stiahnuť pozvánku:

https://individualnapsychologia.sk/wp-content/uploads/2019/12/pozvanka-adler-A5-300g.pdf

Stiahnuť poster k podujatiu:

https://individualnapsychologia.sk/wp-content/uploads/2020/01/konferencia-adler-poster.pdf

Viac info:

Vážení priatelia, kolegovia,

radi by sme Vás pozvali na pracovné sympózium konajúce sa pri príležitosti 150. výročia narodenia Alfreda Adlera, ktoré si pripomíname 7. februára 2020.

Adler bol jedným z troch zakladateľov moderného pohľadu na podstatu ľudskej psychiky na začiatku minulého storočia. Objavy neurálnych vied v posledných rokoch potvrdzujú tento pohľad na význam detstva, zážitkov a emócií, ktoré sa vpečaťujú na základe interakcie so signifikantnými ľuďmi vo formatívnych rokoch života.

Naša Slovenská asociácia individuálnej psychológie, spolu s Katedrou psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, by sa s Vami radi podelila o praktické skúsenosti z uplatňovania adlerovskej psychológie na Slovensku.

Ponúkame Vám nasledovný program:

8:45 Registrácia účastníkov

9:30 Otvorenie a úvodné príhovory: Prof. PhDr. Marián Zouhar, dekan Filozofickej fakulty UK; Doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD., zástupkyňa vedúcej Katedry psychológie a PhDr. Daniela Čechová, PhD., prezidentka Medzinárodnej asociácie individuálnej psychológie.

9:45 -10:30 Ciele nevhodného správania v škole: Teória a prax. Doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD.

10:30 – 11:45 Možnosti využitia projektívnych techník v adlerovskej terapii hrou. Mgr. Eva Hlistová

11:45- 12:30 občerstvenie

12:30-13:15 Cit menejcennosti a nadradenosti. PhDr. Lucia Bélová

13:15-14:00 Rovnocennosťou k prevencii a eliminácii násilia. Mgr. Kristína Široká

14:00-14:15 prestávka na kávu

14:15-15:00 Demonštrácia adlerovskej psychoterapie. PhDr. Daniela Čechová, PhD.

15:00 Ukončenie oficiálnej časti.

15:15 Okrúhly stôl. Diskusia o rozvoji individuálnej psychológie na Slovensku.

Na podujatie je potrebné sa zaregistrovať: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfon1VBHk7rYdlPyag3cXJx_8PJc_N_DoekHXX1ZqfQQ3e3jw/viewform

Vstupné 10  Eur – príspevok na konzumáciu.

Tešíme sa na Vašu účasť!

S pozdravom,

PhDr. Daniela Čechová, PhD.

„For me Alfred Adler becomes more and more correct year by year. As the facts come in they give stronger and stronger support of his image of man.“ Abraham Maslow (Kluy, 2019, p. 365)

 

Anotácie prednášok a info o prednášajúcich:

Ciele nevhodného správania v škole: Teória a prax

Cieľom príspevku je stručne predstaviť koncept riadenia školskej triedy a cieľov nevhodného správania podľa R. Dreikursa a poukázať na možnosti a limity tréningu diagnostiky cieľa správania pomocou analýzy videa zo školskej triedy.

O autorke: Lenka Sokolová je bývalá učiteľka a školská psychologička. V súčasnosti pôsobí na Pedagogickej fakulte UK a v rámci predmetu Psychologická analýza školských výchovných situácií pre budúcich učiteľov dlhodobo pracuje aj teóriou adlerovskej psychológie.

 

Demonštrácia adlerovskej psychoterapie

Alfred Adler zaviedol používanie demonštrácie vlastnej práce s klientmi ako edukačnú metódu. Pri príležitosti  150. výročia jeho narodenia si predstavíme takúto autentickú demonštráciu s cieľom oboznámiť prítomných s praktickým využitím adlerovskej psychoterapie v práci psychológa.

O autorke: Daniela Čechová je vysokoškolskou pedagogičkou na FF UK a SZU v Bratislave, poradenskou psychologičkou a certifikovanou psychoterapeutkou. Vo svojej výučbe využíva skúsenosti z poradenskej praxe a v praxi najnovšie akademické poznatky z oblasti adlerovskej psychológie.

 

Cit menejcennosti a nadradenosti

Príspevok bude o hlavnej hybnej sile vývoja ľudskej psychiky a o celoživotnom úsilí prekonávania citu menejcennosti, ktorý A. Adler považoval za základ všetkých charakterových vlastností.

O autorke: Lucia Bélová, absolventka FF v Prešove, riaditeľka CPPPaP v Senici. Vyše dvadsať rokov pracuje v oblasti poradenstva  s individuálnymi klientmi ako i so skupinami. Prednáša, vzdeláva, vedie sociáno-psychologické tréningy.

 

Rovnocennosťou k prevencii a eliminácii násilia

Príspevok prepája aktuálne poznatky o prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách s Adlerovým konceptom rovnocennosti, ktorú považoval za nevyhnutnú podmienku spolupráce a spokojnosti v rámci partnerského vzťahu.

O autorke: Kristína Široká je absolventkou Katedry psychológie FF UK. Má praktické skúsenosti s prácou poradkyne na telefonickej linke pre ženy zažívajúce násilie. V súčasnosti pracuje ako psychologička pod supervíziou psychoterapeutky Dr. Daniely Čechovej a prehlbuje si svoje odborné kompetencie špecializačným štúdiom v oblasti poradenskej psychológie.

 

Možnosti využitia projektívnych techník v adlerovskej terapii hrou

Príspevok sa zameriava na charakteristiku terapie hrou a princípy adlerovskej terapie hrou. Predstaví niektoré projektívne techniky v terapeutickej práci s deťmi pri skúmaní životného štýlu, nachádzaní si miesta v rodine, sociálnej skupine a pri porozumení cieľov správania u detí.

O autorke: Eva Hlistová, školská psychologička na ZŠ, spolupracuje s MŠ. Dlhodobo sa venuje práci s deťmi a rodičmi, v školskom prostredí s triedami a učiteľmi.