Ambulancia poradenskej psychológie
doc. PhDr. Daniely Čechovej, PhD.
Adlerovská psychoterapeutická spoločnosť s.r.o.

Adresa: Bezručova 10, 811 09 Bratislava

Telefonické objednávky nových klientov a klientok prijímame v pondelok až štvrtok v čase od 7.00 do 9.00: 0905 269 537

Mailové objednávky prijímame nepretržite na adrese: info@individualnapsychologia.sk

Psychologické služby v súlade s princípmi individuálnej psychológie, v ambulancii poskytujú doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD. a PhDr. Kristína Široká.

Prvé stretnutie: 70 Eur / hod.
Ďalšie stretnutia s individuálnym klientom/ klientkou: 60 Eur / 50 min.
Ďalšie stretnutia s dvojicou alebo viacerými klientmi / klientkami alebo metóda EMDR: 80 Eur / 75 min.

Prečítajte si ako sa objednať a ako prebieha prvé stretnutie.
Prečítajte si viac o Adlerovskej psychoterapii.
Prečítajte si viac o psychoterapeutických službách a formách poradenstva.

doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD.

Je docentkou na Katedre psychológie Filozofickej fakulte UK v Bratislave a vedúcou Ústavu psychológie na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave. Je garantkou jediného Špecializačného štúdia v odbore poradenská psychológia na Slovensku. Získala špecializáciu v poradenskej psychológii, má licenciu Slovenskej komory psychológov a je certifikovanou psychoterapeutkou (v Zozname SPS). Venuje sa individuálnej psychológii teoreticky, lektorsky, výskumne, a vo svojej ambulancii poradenskej psychológie a psychoterapie 15 rokov poskytuje psychologické poradenstvo a psychoterapiu jednotlivcom, párom i rodinám. Je tiež súdnou znalkyňou v odbore psychológia, odvetví poradenská psychológia, venuje sa predovšetkým problematike zverenia maloletých detí po rozchode rodičov. Je členkou Severoamerickej spoločnosti pre adlerovskú psychológiu NASAP a medzinárodnej spoločnosti Society for Psychotherapy Research, ako i členkou národných profesionálnych spoločností. 

Vzdelanie a odborná prax:

 • Absolvovanie štúdia psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a získanie titulu PhDr. (1989)
 • Získanie vedecko-akademickej hodnosti PhD. (1998)
 • Vysokoškolská pedagogička na Univerzite Komenského v Bratislave (od 1989) a Slovenskej zdravotníckej univerzite (od 2014)
 • Garantka Špecializačného štúdia poradenskej psychológie (2015)
 • Certifikovaná psychoterapeutka (2009)

Certifikáty a licencie:

 • Certifikát o absolvovaní Medzinárodnej letnej adlerovskej školy ICASSI v Brne, ČR (1993); v Ottawe, Kanada (1994); vo Valette, Malta (1995); v Corku, Írsko (2005); v Györi, Maďarsko (2008); v Hitzkirchu, Švajčiarsko (2011); vo Wageningen, Holandsko (2013); v Dubline, Írsko (2015); v Trenčianských Tepliciach, Slovensko (2016); v Bonne, Nemecko (2018) a v Sibiu, Rumunsko (2019)
 • Certifikát Akadémie Istropolitana v Bratislave Európska kultúrna a sociálna história (1996)
 • Certifikát Adlerovského výcvikového inštitútu v Boca Raton, USA o absolvovaní tréningu Kooperatívna disciplína (1997)
 • Certifikát Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti na certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia č. 275 (2009)
 • Licencia Slovenskej komory psychológov na výkon činnosti odborného zástupcu pre odbor poradenská psychológia a certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia (2009)
 • Diplom o absolvovaní Špecializačného štúdia v odbore poradenská psychológia (2014)

Členstvo v profesných organizáciách:

 • Členka Slovenskej psychologickej spoločnosti
 • Členka Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti
 • Členka Severoamerickej spoločnosti pre adlerovskú psychológiu NASAP
 • Prezidentka Slovenskej asociácie individuálnej psychológie
 • Členka Society for Psychotherapy Research

PhDr. Kristína Široká

Absolvovala dlhodobý výcvik v adlerovskom poradenstve. Má praktické skúsenosti s prácou poradkyne na telefonickej linke pre ženy zažívajúce násilie. V súčasnosti pracuje ako poradenská psychologička. Absolvovala magisterské, ako aj rigorózne štúdium psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave, špecializačné štúdium na SZU v Bratislave. Aktuálne si prehlbuje svoju odbornosť doktorandským štúdiom na UK v Bratislave a druhým špecializačným štúdiom na SZU v Bratislave v odbore klinická psychológia. Pravidelne sa zúčastňuje odborných slovenských, ako aj zahraničných výcvikov z oblasti adlerovskej psychológie a je členkou Slovenskej asociácie individuálnej psychológie (SAIP), Slovenskej psychologickej spoločnosti (SPS) a Severo-americkej spoločnosti adlerovskej psychológie (NASAP).

Vzdelanie a odborná prax:

 • Absolvovanie štúdia psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2014) a získanie titulu PhDr. (2020)
 • Ukončenie špecializačného štúdia v odbore poradenská psychológia (2021)
 • Ukončenie dlhodobého výcviku v adlerovskom poradenstve (2018-2021)
 • Absolvovanie modulového vzdelávacieho programu IVPR s názvom „Práca so ženami zažívajúcimi násilie“, realizovaného v rámci národného projektu „Prevencia a eliminácia násilia na ženách“ (2014-2015)

Certifikáty a licencie:

 • Certifikát o absolvovaní Medzinárodnej letnej adlerovskej školy ICASSI v Druskininkai, Litva (2012); v Dubline, Írsko (2015); v Trenčianskych Tepliciach, SR (2016); v Bonne, Nemecko (2018) a v Sibiu, Rumunsko (2019).
 • Certifikát o absolvovaní medzinárodnej konferencie Severo-americkej spoločnosti NASAP v Minneapolise, USA (2016); vo Vancouveri, Kanada (2017) a v Toronte, Kanada (2018).
 • Potvrdenie o absolvovaní modulového vzdelávacieho programu IVPR s názvom „Práca so ženami zažívajúcimi násilie“, realizovaného v rámci národného projektu „Prevencia a eliminácia násilia na ženách“ (2014-2015).
 • Osvedčenie o absolvovaní prípravy na výkon práce v zdravotníctve na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave (2018)
 • Zápis do registra komory Slovenskej komory psychológov (2018).
 • Diplom o špecializácii v špecializačnom odbore poradenská psychológia na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave (2021).
 • Certifikát Slovenskej asociácie individuálnej psychológie o ukončení dlhodobého výcviku v adlerovskom poradenstve 2018-2021 (2021).
 • Certifikát o absolvovaní medzinárodneho kongresu IAIP v Ľvove, Ukrajina (2021).

Členstvo v profesných organizáciách:

 • Členka Slovenskej psychologickej spoločnosti (SPS)
 • Členka Severoamerickej spoločnosti adlerovskej psychológie (NASAP)
 • Členka Slovenskej asociácie individuálnej psychológie (SAIP)

Informácia o právach klientov
Prosím, vyplňte dotazník spokojnosti.

Ambulancia poradenskej psychológie: P22804295201, so špecializáciou psychoterapia: P22804241201
Odborná zástupkyňa: doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD.
Kód zdravotníckeho pracovníka pre lekársku odbornosť psychoterapia: I05860241
Kód zdravotníckeho pracovníka pre lekársku odbornosť poradenská psychológia: I05860295