Deti ako výzva je nadčasová kniha určená rodičom a vychovávateľom, ktorá logicky vysvetľuje, prečo deti neposlúchajú. Prístup, ktorý ponúka, je optimistický, považuje dieťa za kompetentného partnera dospelých a dodáva sebadôveru deťom i rodičom.

Unikátny pohľad do súkromnej logiky detí a rodičom na celej škále reálnych príkladov, intervencie, ktoré vo výchove naozaj fungujú. Po prečítaní tejto knižky rodičia spontánne hovoria: Konečne mi to, čo sa u nás deje, dáva zmysel. Vedieť správne pôsobiť na deti je umenie, avšak táto publikácia, založená na individuálnej psychológii, ponúka nástroje na zvládnutie tohto umenia.

Adlerian Ethics – Application in Counselling and Psychotherapy is is a must read for students, trainees and experienced clinicians seeking to learn more about Adlerian theory.

Dagmar Marková and Daniela Čechová quickly and effectively summarise over a hundred years of Adlerian theory into a clear and straightforward book. They apply ethics to Adlerian counselling and theory by reviewing constructs such as belonging, responsibility, freedom, equality and social interest.

In Search of Self and The Others (the View of Adlerian Ethics) is a book by Dagmar Marková and Lívia Šebíková. How do we become who we are? In what way? What is this world like and how do we find our place in life? What made us choose our partners? And are we able to be happy in couple relationships?

Alfred Adler, as the founder of Individual psychology, offers answers to these and many other questions in life, which have significant relevance in contemporary everyday practise and in its ethical reflection.

Táto kniha Adlerovská teória od dcéry Rudolfa Dreikursa, profesorky Evy Dreikursovej – Fergusonovej, predkladá teóriu individuálnej psychológie v kocke. Adler nazval svoju psychologickú školu, teóriu osobnosti a systém psychoterapie individuálna psychológia, čím chcel zdôrazniť nedeliteľnosť, celistvosť a jednotu ľudskej osobnosti.

Jeho nasledovníci v USA smer, ktorý založil, nazývajú adlerovskou psychológiou, hoci v európskych krajinách sa stretávame ešte s pôvodným názvom.

Pre študentov a študentky psychológie je určená kniha Základné koncetpy adlerovskej teórie od izraelskej psychoterapeutky Zivit Abramson.

V štruktúrovanej a usporiadanej podobe pomáha pochopiť individuálnu psychológiu v širšej a hlbšej perspektíve a miestami aj vo filozofickom rámci. Publikácia umožňuje začleniť bohatstvo adlerovskej teórie do terapeutickej práce aj osobného života. Táto brožúra má slúžiť každému, kto sa chce oboznámiť s prácou Alfreda Adlera, Rudolfa Dreikursa a ich nasledovníka Achi Yotama.

Skriptá Intervencie v individuálnej psychológii sa skladajú z troch kapitol.

Prvá kapitola je zameraná na predstavenie historických súvislostí adlerovskej práce s deťmi. Druhá kapitola je venovaná intervenciám v školskej praxi. Tretia kapitola obsahuje odpovede na 21 tematických otázok o rodičovstve, ktoré položili niekoľkí rodičia. Skriptá sú určené študentkám a študentom psychológie, pedagogických odborov a sociálnej práce, pretože prinášajú užitočné konkrétne intervencie na pomoc deťom, učiteľom a rodičom.

Odborné a popularizačné publikácie v médiách:

O Adlerovskej psychoterapii detí s Dankou Čechovou a Evou Hlistovou

Online rozhovor pre Couching + v ktorom Eva Hlistova a Danka Čechová predstavujú prístup adlerovcov k psychoterapií, psychologickému poradenstvu a výchove detí.  Psychologičky zdôrazňujú význam sociálneho kontextu pri chápaní osobnosti dieťaťa (rodina, škola, kamaráti), kedy izolovanosť dieťaťa signalizuje problém. Pri práci s detskými klientami a klientkami používajú rovnocenný a partnerský prístup a mapujú ich prežívanie citov menejcennosti v živote. Správanie je chápané ako účelové, a to sa týka aj nevhodného správania. Hlavným cieľom v psychoterapii je podporiť začlenenosť dieťaťa a rozvíjať jeho zmysel pre vlastnú kompetenciu, zodpovednosťspolupatričnosť. Viac vo videu nižšie.

Prestížnu medzinárodnú psychologickú spoločnosť vedie odborníčka z FiF UK

PhDr. Daniela Čechová, PhD., z Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) bola v lete tohto roku zvolená za prezidentku Medzinárodnej asociácie pre individuálnu psychológiu (The International Association of Individual Psychology – IAIP), jednej z najprestížnejších psychologických spoločností na svete. Dr. Čechová sa tak po dcére Alfreda Adlera, ktorého učenie a odkaz IAIP rozvíja, stala druhou ženou na čele tejto organizácie počas jej vyše 60-ročného fungovania. (str. 18 – 19)

Aký obraz si o individuálnej psychológii vytvárajú študenti psychológie?

Rozhodli sme sa prostredníctvom metódy voľných asociácií zistiť, aký obraz si o individuálnej psychológii vytvárajú tí študenti, ktorí absolvujú všeobecné psychologické predmety a aký obraz tí študenti, ktorí absolvujú na individuálnu psychológiu zameraný kurz. Naše výsledky naznačujú, že medzi absolventmi a neabsolventmi špeciálneho kurzu existujú rozdiely. Teoretické koncepty, ako aj o praktické aspekty sú u absolventov špecifického kurzu viac zastúpené. U študentov neabsolventov by bolo potrebné zvýšiť povedomie o zásadných konceptoch ako cit spolupatričnosti, životný štýl a holizmus, zatiaľ čo v prípade absolventov venovať viac pozornosti tým konceptom, význam ktorých sa odlišuje od významu použitého v bežnom jazyku.

Lucia Bélová: Pandémia problémy detí neznásobila, ale odokryla, hovorí sociálna pedagogička

Pandémia problémy detí neznásobila, ale predovšetkým odokryla, hovorí sociálna pedagogička Lucia Bélová z Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Senici. Zdôrazňuje, že každé dieťa si so sebou nesie jedinečný balík problémov a my im musíme dať práve jedinečný balík opatrení. Nielen tých pandemických. V súvislosti s pandémiu už pri prvej vlne sme zaznamenali zvýšený počet výchovných problémov najmä v rodinnom prostredí. S tým, čo najčastejšie zachytávali pedagógovia v školách, boli konfrontovaní práve rodičia. Išlo o problémy s rešpektovaním autority dospelého, denným režimom, problémy s koncentráciou a prípravou na výuku.

Psychologička: pozor, aby ste prvorodeným nespôsobili krivdu.

Rozhovor so psychologičkou Danielou Čechovou o tom, ako naše deti ovplyvňuje poradie narodenia či počet súrodencov. Rozhovor s odborníčkou na súrodenecké konštelácie bol tento rok najčítanejším textom v Postoji, mali sme naňho aj veľa ohlasov od čitateľov. Táto téma sa týka každého, súrodencov aj jedináčikov, najmä je však zaujímavá pre rodičov, ktorí by poradie v rodine mali pri výchove zohľadňovať. Daniela Čechová je top odborníčka na adlerovskú psychológiu a z rozhovoru cítiť, že každý argument má dobre naštudovaný a podložený výskumom. V rozhovore takisto logicky zdôrazňuje plusy veľkej rodiny pri výchove detí.

Psychologička radí, ako odmeniť dobré známky na vysvedčení a motivovať k lepším

Či už máte doma jednotkára, alebo na stole pristane vysvedčenie, z ktorého nie ste nadšení. Večera, nový mobil alebo výlet? Ak ešte stále netušíte, čím deti odmeniť a či je vôbec vhodné za dobré známky niečo darovať, alebo za zlé vysvedčenie trestať, pomôžu vám rady psychologičky Daniely Čechovej. Je vôbec vhodné deti odmieňať za to, čo dosiahli? Podľa Daniely Čechovej sa väčšina predškoláčok a predškolákov teší na nástup do školy. „Keď sa učia, rozvíjajú sa u nich intelektuálne city, tie prinášajú radosť z objavovania a poznávania sveta. Deti nepotrebujú odmeny za to, že sa niečo naučia – to, že niečo objavia, je pre ne odmenou samou osebe.

Annamária Oláhová: analýza ranej spomienky, rodinnej konštelácie a životných úloh.

Odborný článok venovaný prípadovej štúdii 33 ročného klienta. Kazuistika obsahuje ukážku analýzy ranej spomienky, rodinnej konštelácie a životných úloh. “Karol ma vyhľadal s problémom jeho prehnanej „introvertnosti“ (termín požitý klientom). Udával, že má strach z neznámeho a potrebu vyhovieť každému. Nemá rád neistotu a preto si zvolí byť radšej v istote. Slovami Karola: „Tam sa nič nepokazí“. Podľa svojich slov má problémy s ľuďmi, medzi ktorými sa necíti komfortne. Pociťuje úzkosť, najmä keď je v prítomnosti viacerých a cudzích ľudí.” Viac na stranách 28-38.

Webinár: Rodičovstvo podporujúce inklúziu a plnohodnotný život ľudí (aj) s Downovým syndrómom

Kristína Široká o rodičovstve podporujúcom inklúziu ľudí s Downovým syndrómom. O Downovom syndróme môžeme hovoriť ako o geneticky podmienenej, resp. vrodenej inakosti. Táto inakosť spočíva v jedinom chromozóme, ktorý väčšine z nás chýba. Okrem toho sa každá ľudská bytosť (bez ohľadu na to, či má, alebo nemá Downov syndróm) jedinečným spôsobom líši od všetkých ostatných. Na svete neexistujú dvaja identickí ľudia. Každý z nás má svoj špecifický štýl vnímania, prežívania, myslenia aj konania. Ako ľudia totiž máme oveľa viac spoločného než rozdielneho, a to navzdory vzájomným rozdielom.

Rodičia si často nepriznajú, že pri výchove zlyhali. Všetku vinu pripisujú dieťaťu

Keď deti neposlúchajú, často to končí krikom, domácim väzením či dokonca bitkou. Aby sme však do budúcna takéto správanie zastavili, je dôležité pochopiť, odkiaľ vôbec pramení. Viac prezradila v rozhovore pre DOBRÉ NOVINY psychologička Natália Vince.

Gabriela Frolišová: Povzbudenie  – ako stať sa odvážnym?

 Záujem o názory a city, ocenenie a poďakovanie za snahu je cesta viery v akceptáciu človeka. Ako povzbudzovanie ovplyvňuje život nielen budúcich učiteľov či sociálnych pracovníkov, čo povzbudenie vyžaduje, objavíte v článku pod titulkom Povzbudenie, v stredoškolskom časopise Delfín. “Všetci potrebujeme cítiť, že nám na sebe úprimne záleží.” prezradila výchovná poradkyňa, adlerovská poradkyňa Gabriela Frolišová

Júlia Švecová: Ak vás šikanovali v škole, hrozí to aj v práci. Šikana stojí za bolesťami, ktoré lekári nevyliečia (rozhovor)

Stretávam sa s tým, že lekári nám posielajú klientov, ktorí majú migérny, bolesti chrbta a brucha či tetániu. Vyšetreniami žiadnu zjavnú fyziologickú príčinu nenájdu, vysvetľuje psychologička Júlia Švecová, ktorá pracuje v Centre poradenstva a prevencie v Žiline. Ďalej dodáva: „Fyzické tresty boli kedysi v rámci výchovy na Slovensku normou. Staršia generácia zažívala telesné tresty bežne doma aj v škole. V našom výskume sa potvrdilo, že najviac šikanovanie zažívali dnešní 50 a 60-roční ľudia za bývalého režimu. Mnoho učiteľov si vtedy získavalo autoritu strachom aj prostredníctvom telesných trestov“.

Ako nás ovplyvňuje detstvo?

V relácii TA3 Rozhovory cez polnoc bola diskusia na zaujímavú tému: Ako nás ovplyvňuje detstvo? Jednou z hostiek bola aj Danka Čechová a rozprávala o tom, ako veľmi prežité detstvo ovplyvňuje životné rozhodnutia, postoje. O tom, prečo je detstvo tak dôležité, ako postaviť trvalé základy pre život, ako si osvojiť dôležité roly. Prvých 5-6 rokov života je obdobie, kedy sa tvorí jadro osobnosti – životný štýl. Dieťa sa vtedy učí, ako sa správať a ako reagovať, ale zároveň spoznáva aj to, ako reagujú ostatní. Detstvo je dôležitým obdobím pre úspech vzťahov v dospelosti.

Kristína Široká: Gender-Based violence through the lens of Individual Psychology

28th International Congress of Individual Psychology: Challenges in the Global World: Healing and Growth.

Gender-based violence is a phenomenon deeply rooted in gender inequality, and continues to be one of the most notable human rights violations within all societies. In the current situation of the pandemic are the risk factors for gender-based violence increased. Many survivors feel unsafe isolating in a house with an abusive person, and away from their support networks. The topic is viewed through the lens of Adler’s theory of individual psychology.

Rozhovor s D. Čechovou pre TV Lux Medzi nebom a zemou

Psychologička Daniela Čechová v relácii pre tv Lux prezrádza mnoho zaujímavostí o adlerovskej psychológii. Je možné sa dozvedieť aj to, aký má vplyv na vývin ľudskej osobnosti poradie súrodencov v rodine, a prečo sa psychoterapeuti a psychoterapeutky s adlerovským výcvikom pýtajú klientov a klientok na ich spomienky z detstva.

Využitie individuálnej psychológie pri prevencii na školách

Psychologička Júlia Švecová v článku predstavila základné piliére adlerovskej psychológie, pričom vysvetľuje ako ich prakticky využiť pri prevencii nevhodného správania detí, šikany a iných sociálno-patologických javov. Dozviete sa tu tiež o účelovej funkcii nevhodného správania, ale aj o možnostiach pozitívnej reorientácie. Článok si môžete prečítať na 7. strane v časopise Sociálna prevencia. Prajeme Vám príjemné čítanie!

Publikované rozhovory s významnými Adlerovcami v médiách:

Terapeutka Marion Balla o životných zmenách

Denník SME vyspovedal úžasnú ženu a psychoterapeutku Marion Balla pri príležitosti jej návštevy na Slovensku kvôli Letnej adlerovskej škole. Marion hovorila najmä o prežívaní a zvládaní životných zmien – to je niečo, čomu sa nevyhne nikto z nás.

Alain Drimmer pre SME: Byť dobrým človekom je náročné

Čo o nás hovoria rané spomienky? Prečo potrebujeme idoly? Kedy je človek duševne zdravý? Akú rolu hrá povzbudzovanie v prevencii duševného zdravia? Odpoveď na tieto a mnohé iné otázky sa dozviete v článku Eriky Litvákovej.

Rozhovor s Francisom X. Waltonom: Milovať dieťa neznamená dať mu všetko

Renomovaný americký psychológ Frank Walton v rozhovore hovorí o tom čo je efektívne rodičovstvo a ako dobre vychovávať deti. Zároveň vysvetľuje aj nevhodné prístupy k rodičovstvu – týranie, zanedbávanie, ale aj rozmaznávanie.

Paul R. Peluso: Odpustenie nevery nie je zabudnutie, je to vzdanie sa pomsty

Prečo podvádzame svojich partnerov? Kde je tá línia, čo je a čo nie je nevera? Americký psychológ Paul R. Peluso pôsobí na Florida Atlantic University, pričom sa venuje partnerským vzťahom a výskumne spolupracuje so slávnymi odborníkmi Johnom a Julie Gottmanovými. V rozhovore konštatuje: „Ja neveru nedefinujem, to musia urobiť partneri sami,“ ale uvádza nás do spôsobu ako sa s neverou vyrovnať tak, aby partnerský vzťah mohol fungovať naďalej.