Nová publikácia „Adlerian Ethics: Applications in Counselling and Psychotherapy“

Dagmar Marková, Daniela Čechová: Adlerian Ethics: Applications in Counselling and Psychotherapy. Untited Kingdom, Adlerian Society UK & Institute for Individual Psychology (ASIIP), 2016, 156 strán

Hoci by názov knihy mohol potenciálnych čitateľov a čitateľky navádzať k predstave o ťažko uchopiteľných filozofických či mravných princípoch a normách v poradenstve a v psychoterapii, jedná sa o nesmierne užitočnú a v praxi ukotvenú publikáciu, ktorá sa navyše veľmi ľahko číta. Považujeme ju za obohacujúcu pre všetkých tých, ktorí študujú psychológiu, pracujú v oblasti poradenstva a psychoterapie, ale aj pre tých, ktorí sa zaujímajú o svoj duševný rozvoj a chcú porozumieť sami sebe, svojim vzťahom s druhými a žiť v harmónii so svojim okolím.

Alfred Adler bol originálnym mysliteľom, lekárom, psychoterapeutom, učiteľom, filozofom, ale v neposlednom rade bol významným etikom, na čo autorky v celom diele poukazujú. Položil základy individuálnej psychológie, ktorá predstavuje nielen teóriu osobnosti, učenia, poradenstva a psychoterapie, ale aj praktickú a zrozumiteľnú mapu pre plnohodnotný a šťastný život. Hoci adlerovská psychológia vznikla pred vyše 100 rokmi, stále je veľmi moderná a aktuálna, ba dokonca jej poznatky neustále potvrdzujú aj novodobé výskumy. Človeka vníma ako aktívnu a holistickú bytosť, ktorá svojím subjektívnym vnímaním reality spracúva vonkajšie podnety a zároveň kladie dôraz na význam medziľudských vzťahov a na všeľudskú potrebu patriť.

Kniha je rozdelená do troch kapitol, ktoré stručne a výstižne informujú o kľúčových konceptoch, princípoch a metódach individuálnej psychológie, keďže princípy etiky sú nosným pilierom adlerovskej psychológie, ako sa môžeme v knihe dočítať.

Prvá kapitola je venovaná pochopeniu ľudskej existencie v kontexte etiky. Vysvetľuje, ako individuálna psychológia odpovedá na základné otázky ľudskej existencie. Pojednáva o evolučnom hľadisku (ľudia sú sebazdokonaľujúce sa bytosti), teleologickom hľadisku (správanie je účelové, na cieľ zamerané), fenomenologickom hľadisku (ľudia sú tvorcami svojej vlastnej osobnosti a zároveň sú kreatívnymi produktami svojho umenia, teda sú umelcami a zároveň umeleckými dielami), holistickom hľadisku (človek je nedeliteľnou jednotkou, nielen sumou jednotlivých častí), sociálnom hľadisku (zdôrazňuje sociálny kontext a potrebu začleniť sa do spoločnosti, patriť) a v neposlednom rade pojednáva o etickom hľadisku (ľudia nie sú dobrí ani zlí, ale robia rozhodnutia a nesú za ne zodpovednosť).

Druhá kapitola je venovaná hlavným pilerom adlerovskej etiky, ktorými sú cit spolupatričnosti, sloboda (a s ním súvisiaca zodpovednosť) a rovnocennosť. Autorky kladú dôraz na cit spolupatričnosti (schopnosť a záujem prispievať pre nadosobné dobro celku alebo spoločnosti), ktorý je ťažiskom adlerovskej etiky, nakoľko z neho všetko ostatné vychádza a zároveň k nemu smeruje. Keď ostatných považujeme za rovnocenných, zažívame pozitívne a sociálne užitočné emócie, ktoré nám umožňujú prispievať a byť začlenenými (v protiklade s úsilím o nadradenosť). Zároveň sloboda je úzko spätá so zodpovednosťou za rozhodnutia, myšlienky, emócie, ako aj správanie. Tieto tri hlavné etické komponenty sa zároveň objavujú aj v ostatných medzinárodne uznávaných etických kódexoch (napr. v etických štandardoch APA, EAP, EFPA, ACA, UKCP a iných).

Posledná kapitola je praktickou ukážkou využitia etických dimenzií adlerovskej psychológie priamo v praxi. Autorky tu predkladajú množstvo prípadových štúdi z vlastnej poradensko – psychoterapeutickej praxe s dospelými, adolescentmi, deťmi, pármi, prípadne so skupinami. Za nesmierne užitočné považujeme aj to, že autorky v tejto kapitole umožňujú nahliadnúť do konkrétnych metód individuálno-psychologickej praxe, čo podľa nášho názoru presahuje pôvodné očakávania čitateľov a čitateliek.

Monika Krafčíková, Kristína Široká

Bude publikované v: Psychoforum

 

Fotografie z krstu knihy, ktorú v priebehu ICASSI 2016 krstila samotná Prof. Eva Dreikurs-Fergusonová: