Adlerovská psychoterapeutická spoločnosť v toto leto nelenila a v auguste pripravila predovšetkým pre záujemcov z psychoterapeutickej a poradenskej praxe Adlerovskú párovú psychoterapiu s lektorkou Zivit Abramson, M.A. Nosnými tézami podujatia boli:

  • Teória a analýza konceptu „Párový kontrakt“- psychologická dohoda medzi partnermi.
  • Párová dynamika – porušovanie kontraktu a praktické riešenia problémov v terapii.
  • Demonštrácie párovej terapie so skutočnými klientmi a dobrovoľníkmi.
  • Analýza demonštrácií a supervízia.

Lektorka stretnutia, Zivit Abramson, M.A. je psychologičkou, certifikovanou psychoterapeutkou a supervízorkou v rodinnej a sexuálnej terapii, autorkou troch kníh pojednávajúcich o sexualite a párových vzťahoch v adlerovskej psychoterapii, je taktiež zakladateľkou a supervízorkou Kliniky detskej a rodinnej terapie na Inštitúte Alfreda Adlera v Tel Avive v Izraeli, kde vyučuje adlerovskú psychoterapiu. V tomto roku bola i lektorkou Letného Inštitútu Rudolfa Dreikursa, ICASSI 2012 v Litve, kde popri iných zvučných menách z radov adlerovcov pracovala v skupine s účastníkmi inštitútu a ponúkla im, rovnako aj nám v Bratislave, ukážky a skúsenosti z dlhoročnej praxe s možnosťou získať poznatky a zručnosti bezprostredne využiteľné v praxi a pri práci s klientom.

Už v úvode Zivit preukázala, že je „veľká praktička“. Na praktických príkladoch zo života a terapeutickej praxe nám ozrejmila koncepty a princípy adlerovskej psychoterapie. V prvej  časti pod názvom Teória ľudského vývinu – tvorba životného štýlu vyzdvihla skutočnosť, že pri preberaní problematiky párovej terapie je nevyhnutné klásť dôraz na náhľad na detstvo. Následne sa prostredníctvom teórie preniesla k ústrednej téme párového kontraktu. Ako k nemu dochádza? Veľmi zrozumiteľným a ľahko pochopiteľným spôsobom, bez zbytočných poučiek a teórií rozprávala o pohnútke a ceste k partnerstvu. Všetci hľadáme partnera, ktorý nám umožní naplánovať náš životný štýl. Tak ako deti vyrastú, dostávajú sa prirodzeným spôsobom do bodu, keď pocítia potrebu budovať vlastnú rodinu, utvoriť pár. V tejto realite sa stávame veľmi aktívnymi a sami robíme rozhodnutie koho si vyberáme. Keď stretávame jedinca, najprv o ňom spracúvame potrebné informácie: sociálne, kultúrne, rasové, socioekonomické, či iné nevyhnutné pre nás významné detaily. Význam však majú i informácie o výzore, výške, veku a podobne, no tieto sú spojené najmä s sociálnymi postojmi jedinca a sú sekundárnymi faktormi k nášmu osobnému cieľu. Ten je nám zvyčajne zahalený, no jednoznačne vieme, že náš budúci partner musí byť niekto, kto nám podľa našej interpretácie bude nápomocný ku konaniu podľa nášho životného štýlu a dosahovaniu životného cieľa.

V dobrom kontrakte je primárnou podmienkou existencia rovnováhy. Mnohí naši klienti nemajú „podpísané“ dobré kontrakty a platia za ne veľkú daň. Každý kontrakt, ktorý nie je aspoň z polovice vyrovnaný, sa dostane do krízy zlomu. V párovej terapii sa usilujeme spolu s klientom zvládať túto krízu a anulovať nefunkčný kontrakt.

Mnohé z vyššie spomenutého, ako i bezprostrednosť klientov pri demonštráciách, ich úprimnosť a chuť pracovať spoločne so Zivit, boli najlepšou „učebnicou“ pre všetkých zúčastnených. Nielen klienti odchádzali plní pocitov a prínosov ale i my, ktorí sme sa s úctou k skúsenostiam terapeutky prizerali.

Spoločne sme analyzovali nasledovné nevyhnutné charakteristiky, či podmienky pre uzatvorenie funkčného párového kontraktu: Dobrý párový kontrakt je, ak si obe strany prejavujú rešpekt. Jeden druhého oceňujú. Starajú sa o seba ako aj o toho druhého. Sú zodpovední. Prejavujú si vrúcnosť a empatiu. Vzájomne sa podporujú. Vyjadrujú svoje želania a počúvajú sa navzájom.

Lektorka sa venovala i najobľúbenejším oblastiam súperivosti vo vzťahu. Veľmi pútavá bola analýza schopnosti klientov tvoriť pár, ktorá obsahovala:

  • Ich želanie akceptovať, že nie všetko bude, ako chcú, aby bolo, a akceptácia toho, že nedostanú všetko čo chcú.
  • Schopnosť vidieť veci z hľadiska toho druhého. Tá zahŕňa pochopenie, že vnímanie situácií je subjektívne a preto odlišné pre každého z nás.
  • Akceptácia druhého takého aký je. Tendencia zamerať sa na pozitíva toho druhého v páre a chuť podporovať ich.
  • Autonómia. Schopnosť podporovať seba samého v zmysle: a/ zarábania, b/ robenia všetkých potrebných technických prác alebo schopnosti vedieť si ich nechať urobiť, c/ nájdenia zmyslu a spokojnosti vo vlastnom živote, d/ nájdenia vnútorných zdrojov radosti, satisfakcie a uspokojenia.

Toto je v kontraste k súťaživému páru, u ktorého sú všetky úlohy absolútne striktne rozdelené a od druhého sa očakáva aktívne doplnenie chýbajúcich častí.

Dozvedeli sme sa, že schopnosť  tvoriť pár je pevne spojená s citom spolupatričnosti a ten je úzko prepojený s duševným zdravím. V závere nám Zivit stručne vysvetlila znaky dobrého partnerstva, ktorého základom je obojstranná autonómia. Je to zároveň priateľstvo a láska klientov prameniaca z prežívania, kedy obe strany dávajú to čo je potrebné a ich vzťah nie je založený na zastupovaní jedného druhým.

Dva letné dni strávené v spoločnosti Zivit boli pre všetkých účastníkov obrovským ziskom nielen profesionálnym, ale pre každého i osobnostným. Jasnou štruktúrou stretnutia so zrozumiteľne definovaným cieľmi, ktoré nám chcela odovzdať, pracovala spolu so skupinou na princípe, že veľké teórie  si vystačia s úplne jednoduchými a zrozumiteľnými slovami.

 

PhDr. Lucia Bélová

 

Publikované v:

Psychofórum. 2/2012, s. 15-17. ISSN 1335-6267 (Bélová, L. : Adlerovská párová psychoterapia, Bratislava, 3. – 4. 8. 2012)

Fotografia: K.Čechová