Metóda EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) je vedecká metóda a forma psychoterapie v rámci psychotraumatológie. Psychické traumy sa týkajú jednak prírodných alebo človekom spôsobených katastrof, interpersonálneho násilia, ťažkých úrazov, ochorení a strát, zneužívania či zanedbávania. Klienti cítia obrovské ohrozenie, mávajú intenzívne city strachu, bezmocnosti a prežívajú ohromnú stratu kontroly nad situáciou.

Model adaptívneho spracovania patogénnych spomienok, pri ktorom verbálna terapia často nestačí, objavila F. Shapiro a posledné desaťročia sa intenzívne rozvíja (na Slovensku od r. 2003). Pomocou bilaterálnej stimulácie stabilizujeme klientov a pomáhame im spracovávať traumatické zážitky tak, aby vedeli žiť spokojný a produktívny život.

Metódu EMDR využívame v ambulancii psychologického poradenstva v Bratislave. Viac o ambulancii a spôsoboch objednávania sa nájdete tu.