46. Medzinárodný kongres individuálnej psychológie (IAIP)

Druhý júlový týždeň patril v Paríži hneď dvom psychologickým medzinárodným kongresom a jedného z nich sa autorka tohto príspevku mala možnosť zúčastniť. Ústrednou témou 26. ročníka Medzinárodného kongresu individuálnej psychológie bola Neistota, konflikty, násilie, výzva pre procesy uzdravovania a výcviku. Obsahovo sa účastníci venovali jednak sociálnym otázkam a zodpovednosti psychológov za neisté sociálne podmienky človeka, jednak otázke psychickej a sociálno-edukačnej prevencie a terapie.

Program kongresu bol bohatý, konali sa plenárne prednášky, panelové diskusie a ústne prezentácie v siedmich paralelných sekciách. V rámci plenárnych prednášok bolo pozoruhodné vystúpenie sociológa a ekonóma Martina Schürza, ktorý vystúpil s témou Neistota: návrat sociálnej otázky. Vysvetlil účastníkom, že heslo „trh ukáže, trh všetko vyrieši“, ktoré bolo ekonómami propagované pred niekoľkými rokmi ako všeliek, sa ukázalo nevyhovujúce, bez zásahov štátu stredná vrstva trpí a chudobná je v kríze. Veľmi podnetnú prezentáciu s názvom Freud a Adler: nekompatibilné teórie, mala izraelská psychoterapeutka Zivit Abramson. Zivit zdôraznila sociálnu a kognitívnu podstatu Adlerovej teórie, teleologickú motiváciu, holizmus, chápanie otázky slobody a zodpovednosti jednotlivca, cit spolupatričnosti a postoj k chápaniu neuróz a celkovej psychopatológie ako podstatné rozdiely medzi oboma teóriami. Jej vystúpenie bolo otvorene čestné a jednoznačné. Náš kolega William G. Nicoll ako vždy pôsobivo a opodstatnene vystúpil s témou Rodinné poradenstvo/terapia zameraná na rezilienciu: integrácia Adlera a súčasných výskumov, s ktorou sa možno len stotožniť, a vynikajúca bola kanadská terapeutka Marion Balla s témou Chápanie rodových rozdielov zvyšuje sociálnu rovnocennosť v klinickej praxi. Posledná panelová diskusia bola taktiež veľmi zaujímavá. Týkala sa relevantnosti intrapsychických a vzťahových konfliktov v patogenéze psychických porúch a terapeutickej praxi a porovnávali sa prístupy klasickej adlerovskej hlbinnej psychológie (Erik Mansager) a klasickej adlerovskej psychoanalýzy (Kristin White). Nám je blízky samozrejme Erikov pohľad, ktorého názory dobre poznáme nielen z literatúry, ale aj z jeho prednášok a supervízie na Slovensku a osobných konzultácií.

Slovenská republika bola zastúpená autorkou tohto článku, ktorá vystúpila s príspevkom Percipovaný štýl rodičovstva a reziliencia adolescentov. Koncept reziliencie sa prekrýva s princípmi individuálnej psychológie najmä v dôraze na sociálne otázky, spolupatričnosť, multikulturálne uvedomenie a vplyv rodinných systémov na jedinečnosť osobnosti. Prezentovali sme tri výskumy, ktoré boli realizované na súbore slovenských adolescentov (N=349) štandardnej, fyzicky handicapovanej a sociálne znevýhodnenej populácie. Hlavné výsledky ukázali štatisticky významný vplyv štýlu rodičovstva, záujmu rodičov a emocionálnej vrelosti rodičov na vyššiu úroveň reziliencie u adolescentov. Spomedzi ďalších výsledkov vyberáme: adolescenti zo sociálne znevýhodneného prostredia mali nižšiu úroveň reziliencie ako adolescenti bez sociálneho znevýhodnenia a reziliencia pozitívne ovplyvňovala prosociálne správanie adolescentov dokonca aj vtedy, ak percipovali, že emocionálny vzťah rodičov k nim bol negatívny.

Bola nám ponúknutá možnosť viesť aj rokovanie jednej zo sekcií, kde odzneli príspevky kolegov z Talianska (Grandi, Morcinelli: The job: crisis of fact or human crisis? How counseling can help?, Stoyanova, Ivantchev: Relationship in the workplace and occupational attractiveness among students, teachers and rangers-sportsman a Shibata: A case of study of the implementation of Adlerian psychology in special support education for an autistic child). V sekcii vládla podnetná diskusná atmosféra a ako chairmanke nám bol preukazovaný až dojímavý rešpekt. Nadviazali sme ďalšie kontakty a aj keď sme sa hlásili k farbám Univerzity Komenského, UK nám neposkytla žiaden príspevok na účasť na tomto podujatí.

Opätovne bol do funkcie prezidenta Medzinárodnej asociácie individuálnej psychológie zvolený  profesor Wilfried Datlev z Viedenskej univerzity a za čestnú prezidentku bola podľa nás veľmi správne zvolená profesorka Eva Dreikurs Ferguson, ktorá napriek svojmu veku stále fantasticky prednáša a pracuje na Southern Illinois University v Edwardswille. Za miesto ďalšieho kongresu o tri roky boli vybrané USA.

Daniela Čechová

 

Článok bude publikovaný v Psychofóre.

Fotografie: Dagmar Marková