90. výročie založenia Maďarskej asociácie individuálnej psychológie (MIPE), Budapešť

Dňa 11. novembra sa v Budapešti konal profesný deň Maďarskej asociácie individuálnej psychológie (MIPE), ktorý bol zároveň aj oslavou 90. výročia založenia MIPE. Program pozostával z 3 odborných prednášok, workshopu vo forme spoločnej diskusie o budúcnosti individuálnej psychológie a možnostiach jej podpory v Maďarsku, a napokon z prejavenia úcty a vďaky kolegom a kolegyniam, ktorí (ktoré) odchádzali do dôchodku. Vďaka úžasnej starostliovosti a dôslednému prekladu PhDr. Réky Makai, sme rozumeli všetkým prednáškam aj my.

Podujatie otvorila predsedkyňa MIPE Dr. Szélesné Ferenc Edit Ph.D., ktorá všetkých zúčastnených a všetky zúčastnené uviedla do kontextu profesného dňa, a vysvetlila, že okrem prehlbovania poznatkov v oblasti individuálnej psychológie je tento deň venovaný oslavám 90. výročia založenia MIPE, ako aj 25. výročia individuálnej psychológie v Maďarsku po revolúcii.

Prvou prednášajúcou bola bývalá predsedkyňa MIPE – Dr. Kárpáti Gyöngyvér, ktorá bude zrejme už navždy považovaná za tzv. čestnú predsedkyňu. Svoju prednášku venovala tomu, čo za 30 rokov, počas ktorých viedla adlerovské skupiny sebapoznávania, považuje z oblasti individuálnej psychológie za najdôležitejšie – tomu, čo je jej srdcu najbližšie a čo s ňou najviac rezonuje. Jej prednáška bola veľmi pútavá, bol nám blízky metaforický štýl, akým formulovala svoje myšlienky – napr. „Život sa skladá z mnohých cieľov na dosiahnutie ideálu. Ideál je nekonečno a to nekonečno v sebe nesie každý“. Tiež nás zaujalo, že v rámci ich adlerovských skupín sebapoznávania pracujú vo výraznej miere s rôznymi projektívnymi a názornými metódami, najmä s kresbou – rané spomienky takmer vždy kreslia alebo inak znázorňujú. Svojej obľube sa tu teda teší aj psychodráma.

Druhým príspevkom bola povolaná predsedkyňa Slovenskej asociácie individuálnej psychológie (SAIP) a v súčasnosti zároveň aj prezidentka Medzinárodnej asociácie individuálnej psychológie (IAIP) PhDr. Daniela Čechová, PhD. Hovorila o svojej novej publikácii, ktorú tohto roku napísala spolu s Prof. PhDr. Dagmar Markovou, PhD. Ako vypovedá už samotný názov knihy „Adlerian Ethics: Applications in Counselling and Psychotherapy“, prednáška bola venovaná hlavným etickým piliérom individuálnej psychológie – cit pre spolupatričnosť, rovnocennosť a sloboda, a s ňou spojená zodpovednosť. Prednáška bola veľmi obohacujúca, pútavá a názorne dopĺňaná kazuistikami z vlastnej praxe prednášajúcej.

Posledný príspevok prezentoval podpredseda MIPE a detský psychiater – Dr. Habil. Csorba János. Rozprával o histórii individuálnej psychológie v Maďarsku, ale najmä o dedičstve a prínose Dr. Emmy Bíróné Gráberovej.

Nasledovalo diskusné fórum o budúcnosti individuálnej psychológie v Maďarsku, možnostiach zlepšenia kvality, spolupráce a podpory asociácie a odborníkov, či odborníčok z oblasti individuálnej psychológie. Účastníci a účastníčky boli informovaní o možnostiach výcviku, nových odborných seminároch a podujatiach, a tak isto o novom vydaní občasníku MIPE. Zároveň mali členovia a členky MIPE možnosť diskutovať s novo zvolenou prezidentkou AAIP – Dr. Danielou Čechovou.

Dojemným záverom tohto dňa bolo prejavenie úcty a vďaky kolegom, a kolegyniam, ktorí (ktoré) odchádzali do dôchodku za ich prínos a dlhoročnú prácu v podobe odovzdania symbolického strieborného prsteňa. Jednalo sa o prsteň, akým sa značkujú vtáky (Adler totiž v nemeckom jazyku znamená orol) a na ňom bolo vyryté logo MIPE a slová vďaky. Po tomto slávnostnom akte si všetci pochutnali na narodeninovej torte MIPE.

Aby ste sa cítili tak, ako keby ste tam boli spolu s nami, ponúkame aj zopár fotografií z tohto podujatia.