Koncom novembra 2011 pripravila Adlerovská psychoterapeutická spoločnosť pre svojich členov dvojdňový odborný seminár: „Adlerovské techniky pri konceptualizácii prípadu a intervenciách.“ Lektorom seminára bol  prof. Paul R. Rasmussen, PhD.

Adlerovský prístup, ktorý v sebe spája zrozumiteľnosť a použiteľnosť je dnes, a to najmä v zahraničí, aplikovaný v poradenstve, psychoterapii detí a mládeže, modernej manželskej terapii ale i pri minimalizácii klinických porúch pacientov a ich liečbe.

Prof. Rasmussen, PhD. pôsobí ako profesor psychológie na Adler School of Professional Psychology, USA. V súkromnej praxi pracuje s rodinami a jednotlivcami.

V osobnosti a prejave prof. Paula R. Rasmussena sa spája ľudskosť s profesionálnym prístupom, skúsenosti nadobudnuté prácou s klientmi a komunikačné schopnosti, ktorými účastníkov seminára vtiahol do odbornej problematiky množstvom príkladov  a jednoduchým  vysvetlením tých najzložitejších filozofických a psychologických otázok.

V úvode seminára sa spoločne s účastníkmi snažil o vysvetlenie základných princípov adlerovského prístupu. Podrobnejšie sa venoval zákonu pohybu a významu snaženia, ako kľúčovému pojmu v adlerovskej psychológii. Vyzdvihol význam zaoberať sa snažením, ako základom motivácie jedinca. V jeho slovách odznel názor, že ak terapeut či poradenský pracovník neporozumie snaženiu klienta, ako základu motivácie, ak ho prehliadne, celý zvyšok intervencie v terapii či poradenstve už nebude tvoriť kontinuum a nebude dávať zmysel. V priebehu teoretického vstupu lektora odznelo mnoho zaujímavých názorov, výrokov či príkladov, ktoré navodili nielen diskusiu, ale podnietili v účastníkoch i zamyslenie a pozastavenie sa na chvíľu…

Cez definovanie pojmov známych sa prednáška posunula do roviny nahliadania na život. Základná esencia žitia, náš život oscilujúci medzi krízou a riešením, život ako sled kríz a naše neustále každodenné snaženie o získavanie plusových pozícií. Úsilie o prekonávanie toho, čo nám neprináša dobrý pocit, aby sa v konečnom dôsledku dostavil pocit dobrý.  Cez toto úsilie ovplyvnené chcením šťastného, pokojného a pekného životného príbehu, po ktorom všetci bezprostredne túžime, popísal, rozanalyzoval a vysvetlil základné esencie ľudskej povahy. Nič okolo nás sa nedeje izolovane vo vzťahu k okolitému svetu v ktorom žijeme. Naše skutky konáme s prihliadnutím na sociálny kontext a prirodzene preferujeme pozitívne zisky. Kľúčové aspekty adlerovskej psychoterapie, životný štýl, dôležitosť úsilia, účelovosť emócií a správania týkajúce sa individuálnych cieľov, boli odprezentované s neuveriteľnou ľahkosťou,  množstvom príkladov zo života a odbornosťou.

V druhej časti sa venovali účastníci technikám pri konceptualizácii kazuistík a intervenciách s dôrazom na jedinečné vývinové zážitky klienta. Lektor vyzdvihol cit spolupatričnosti ako nosný termín, pre prácu na klientovom duševnom zdraví. Poukázal na úzku súvislosť medzi duševným zdravím a sebaaktualizáciou klienta. Všetko čo v živote robíme, robíme preto, aby sme prekonali životné prekážky. Tie sú založené na detskej infantilnej filozofii a tá nezahŕňa cit spolupatričnosti. Na vyriešenie mnohých problémov je potrebné prejsť za hranicu vlastného vnímania. Naši klienti k nám prichádzajú, pretože ich životné štýly nejakým spôsobom nefungujú. V ich životných scenároch je viac bolesti, ako  radosti.  Prácu terapeuta a poradcu vidí Paul v tom, ponúknuť našim klientom niečo lepšie, čo im napomôže eliminovať mínusy v živote. Terapeut môže pomôcť klientovi pochopiť prečo koná istým spôsobom a ten vďaka tomu, má väčšiu šancu slobodne sa rozhodovať. Tým sa dostane do pohybu. Proces terapie ponúka robiť veci nové a lepšie, aby mal klient v konečnom dôsledku lepší životný pocit.

Účastníci mali možnosť priniesť si na seminár aj vlastné kazuistiky. Prednáška a diskusia k jednotlivým kazuistikám odhalila nedozerné hranice praktických skúseností nadobudnutých pri práci s klientom ako i teoretickú profesonalitu Prof. Rasmussena. Je veľmi ťažké opísať sprievodný emocionálny zážitok pri analýze jednotlivých kazuistík, ako i individuálne zisky pre odbornú prácu samotných účastníkov. Celé dva dni, ktorých program mal dynamický spád sa niesli témami pomerne náročných aspektov adlerovského prístupu obohatené o množstvo príkladov, ako keby zo života každého z nás. Seminár mal nielen veľmi obohacujúci odborný charakter, ale myslím si, že každého z účastníkov i ľudsky obohatil a posunul o stupienok vyššie pri práci s klientmi.

 

Lucia Bélová

 

Publikované v:

http://www.slovenskapsychologickaspolocnost.sk/data_web/editor_data/file/Psychoforum/Psychoforum%201-2012.pdf (Bélová, L.: Adlerovské techniky pri konceptualizácii prípadu a intervenciách. In Psychofórum. 1/2012, s. 15-16. ISSN1335-6267)

 

Fotografie: K. Ludrovská, I. Oki