doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD.

psychoterapeutka a prezidentka združenia
daniela.cechova@individualnapsychologia.sk
telefón: 0905 269 537

Je docentkou na Katedre psychológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave a vedúcou Ústavu psychológie na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave. Je garantkou jediného Špecializačného štúdia v odbore poradenská psychológia na Slovensku. Získala špecializáciu v poradenskej psychológii, má licenciu Slovenskej komory psychológov a je certifikovanou psychoterapeutkou (v Zozname SPS). Venuje sa individuálnej psychológii teoreticky, lektorsky, výskumne, a vo svojej ambulancii poradenskej psychológie a psychoterapie 15 rokov poskytuje psychologické poradenstvo a psychoterapiu jednotlivcom, párom i rodinám. Je tiež súdnou znalkyňou v odbore psychológia, odvetví poradenská psychológia, venuje sa predovšetkým problematike zverenia maloletých detí po rozchode rodičov. Je členkou Severoamerickej spoločnosti pre adlerovskú psychológiu NASAP a medzinárodnej spoločnosti Society for Psychotherapy Research, ako i členkou národných profesionálnych spoločností. 

Vzdelanie a odborná prax:

 • Absolvovanie štúdia psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a získanie titulu PhDr. (1989)
 • Získanie vedecko-akademickej hodnosti PhD. (1998)
 • Vysokoškolská pedagogička na Univerzite Komenského v Bratislave (od 1989) a Slovenskej zdravotníckej univerzite (od 2014)
 • Garantka Špecializačného štúdia poradenskej psychológie (2015)
 • Certifikovaná psychoterapeutka (2009)

Certifikáty a licencie:

 • Certifikát o absolvovaní Medzinárodnej letnej adlerovskej školy ICASSI v Brne, ČR (1993); v Ottawe, Kanada (1994); vo Valette, Malta (1995); v Corku, Írsko (2005); v Györi, Maďarsko (2008); v Hitzkirchu, Švajčiarsko (2011); vo Wageningen, Holandsko (2013); v Dubline, Írsko (2015); v Trenčianských Tepliciach, Slovensko (2016); v Bonne, Nemecko (2018) a v Sibiu, Rumunsko (2019)
 • Certifikát Akadémie Istropolitana v Bratislave Európska kultúrna a sociálna história (1996)
 • Certifikát Adlerovského výcvikového inštitútu v Boca Raton, USA o absolvovaní tréningu Kooperatívna disciplína (1997)
 • Certifikát Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti na certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia č. 275 (2009)
 • Licencia Slovenskej komory psychológov na výkon činnosti odborného zástupcu pre odbor poradenská psychológia a certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia (2009)
 • Diplom o absolvovaní Špecializačného štúdia v odbore poradenská psychológia (2014)

Členstvo v profesných organizáciách:

 • Členka Slovenskej psychologickej spoločnosti
 • Členka Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti
 • Členka Severoamerickej spoločnosti pre adlerovskú psychológiu NASAP
 • Prezidentka Slovenskej asociácie individuálnej psychológie
 • Členka Society for Psychotherapy Research