45. ročník medzinárodnej letnej školy Rudolfa Dreikursa

V druhej polovici júla som sa zúčastnila 45. ročníka medzinárodnej letnej školy Rudolfa Dreikursa (ICASSI – International Committee of Adlerian Summer Schools and Institutes), ktorá sa už po druhýkrát konala v Litve. Stretli sa tu odborníci, jednotlivci a rodiny z 22 krajín. Celé podujatie trvalo dva týždne, pričom každodenný program pozostával zo štyroch blokov. Prvý blok bol spoločný pre všetkých účastníkov, konkrétne vo forme prednášky alebo demonštrácie. Blok II a blok III boli koncipované ako týždňové odborné kurzy podľa vlastného výberu. Posledným blokom bol večerný program.

Sériu prednášok zahájila profesorka psychológie Eva Dreikurs-Ferguson svojím príspevkom o vývoji v adlerovskej teórii. Reagovala v ňom na problémy dnešnej spoločnosti. Zdôraznila potrebu uvedomenia si, že máme silu robiť veci inak a to aj napriek tomu, že autokracia a nedodržiavanie demokratických princípov sú častokrát jednoduchšou cestou.

Téme starostlivosť o seba pre poskytovateľov starostlivosti sa venovala Becky LaFountain z univerzity v Pennsylvánii. Pútavo rozprávala o tzv. sandwichovej generácii. Tento termín sa viaže k Dorothy Millerovej a označuje generáciu, ktorá súčasne opatruje rodičov, ako aj deti. Títo ľudia často čelia ťažkostiam pri rozdeľovaní času a financií a sami seba vnímajú ako keby boli tlačení na dve strany.

Richard Watts, profesor a riaditeľ Centra pre výskum a doktorandské štúdie v poradenskom vzdelávaní, predstavil prácu s metódou Zrkadlové “ako keby”. V tejto technike sa poradca alebo terapeut pýta svojho klienta, čo by bolo iné alebo ako by to vyzeralo, keby sa jeho správanie, situácia, podmienky, atď.  zmenili na také, aké si praje, aby boli.

Vynikajúci príspevok poskytla psychoterapeutka Betty Lou Bettner o 4 tzv. kľúčových alebo kruciálnych “C”. Tento názov vychádza z iniciálnych písmen štyroch anglických slov, ktoré autorka považuje za základné potreby, spoločné pre všetkých ľudí: potreba patriť alebo spojenie s inými (connection), potreba zdokonaľovania sa alebo schopnosť, spôsobilosť, kompetencia (capability), potreba osobnej dôležitosti a hodnoty (count) a odvaha (courage).

Izraelská psychoterapeutka Anabella Shaqed sa vo svojej prednáške zamerala na význam humoru pri práci s klientom a terapeutických intervenciách.

Ďalej som mala možnosť zúčastniť sa hĺbkového kurzu doktora Franka Waltona, ktorý po skončení tohto podujatia prišiel prednášať aj na Slovensko. Vo svojich prednáškach predstavil techniku Pozoruhodné zistenia, venoval sa najčastejším chybám, ku ktorým dochádza pri rodičovstve, objasnil niektoré motívy detského správania a taktiež sa venoval diagnóze ADHD. Na Slovensku dokonca vyšla jeho publikácia Ako vychádzať s deťmi a adolescentmi.

Veľmi obohacujúci bol aj kurz Povzbudenie, pod vedením kognitívnobehaviorálneho a adlerovského rodinného terapeuta Yoava Shohama. Priniesol nekonvenčný pohľad na problematiku povzbudzovania a striktne ho vymedzil od chválenia, pochvaly. Dokonca ich považuje priam za opozitné.

V druhom týždni som absolvovala kurz s názvom Osobný rast nasledujúci po traume. Tento viedla psychoterapeutka a supervízorka Anthea Millar z univerzity Cambridge. Vo svojich prednáškach popísala danú problematiku veľmi dôsledne, z viacerých hľadísk v zmysle bio-psycho-sociálno-spirituálneho modelu v psychológii, akcentujúc na dôležitosť holistického obrazu pre hlbšie preniknutie do tejto tématiky. Venovala sa najmä procesu disociácie, základným stresovým reakciám (boj, únik a zamrznutie) a stabilizácii traumatického klienta, pričom sme mali možnosť vyskúšať si množstvo techník sami na sebe. Svoje prednášky prepájala so skúsenosťami z vlastnej praxe, rôznymi výskumami a praktickými cvičeniami, takže bolo veľmi príjemné a jednoduché sledovať jej myšlienky.

Mojím posledným kurzom bola Sociálna rovnosť s psychoterapeutkou a supervízorkou Zivit Abramson z Tel Avivu. Toto podujatie bolo naozaj vynikajúcim prostredím práve pre tento kurz. Bolo tu množstvo ľudí z 22 krajín, takže aj v našej skupinke boli predstavitelia z približne desiatich krajín. Mali sme teda možnosť diskutovať na danú tému aj z transkulturálneho hľadiska. V skupine sme mali účastníkov z Japonska a Indie, teda z krajín, v ktorých donedávna prevládal kastový systém, taktiež židovku, ktorá žila období rasovej segregácie na území Ameriky, atď. Životné príbehy každého z členov skupiny priniesli reálny a pôsobivý prienik do problematiky inferiority a superiority v spoločnosti. Stretnutia boli veľmi profesionálne usmerňované lektorkou, ktorá po skončení tejto udalosti prišla prednášať aj na Slovensko, rovnako ako Frank Walton. U nás však prednášala problematiku párovej terapie, nakoľko sa na ňu  taktiež špecializuje.

Účasť na ďalších ročníkoch medzinárodej letnej škole ICASSI vrele odporúčam všetkým záujemcom o adlerovskú individuálnu psychológiu.


Bc. Kristína Široká

Publikované v:

Psychofórum. 2/2012, s. 13-15. ISSN 1335-6267 (Široká K.: 45. ročník medzinárodnej letnej školy Rudolfa Dreikursa)

Fotografie: K. Široká