ICASSI 2017 Spojené štáty americké

NA ZLATEJ CESTE INDIVIDUÁLNEJ PSYCHOLÓGIE K 50. ROČNÍKU ICASSI V USA

Rudolf Dreikurs založil ICASSI a Letný inštitút v roku 1962 s cieľom rozširovať Adlerovu filozofiu života do celého sveta. ICASSI je vzdelávacím programom medzinárodného výboru pre adlerovské letné školy a inštitúty a práve tento rok oslávilo svoje „zlaté“ výročie. Pre jubilejný 50. ročník bola vybratá Butler University v slnkom zaliatom Indianapolise v USA. Odborný program bol preto v porovnaní s minulým ročníkom viac zameraný na filozofické aspekty či integráciu adlerovskej teórie do rôznych oblastí praxe a tematizované boli tiež potenciálne možnosti jej vývoja.

Tradične prvá prednáška patrila Eve Dreikurs Ferguson, ktorá ICASSI otvorila s témou minulosti, prítomnosti a budúcnosti adlerovskej psychológie a akcentovala možnosti využitia metód a konceptov adlerovskej psychológie pri riešení súčasných individuálnych aj spoločenských problémov. Ďalšie plenárne prednášky sa venovali jednej z frekventovaných oblastí záujmu tohto psychologického smeru, a to výchove detí, pričom Frank Walton predviedol aj svoju každoročnú demonštráciu poradenskej práce s rodinou. Karen John, ktorá sa ako psychologička venuje vývinovej psychológii a pôsobí ako adlerovská psychoterapeutka, sa venovala otázkam vodcovstva a demokratického vedenia, vrátane filozofického prístupu de Tocquevilleho a Bertranda Russella. Prvý týždeň zakončila diskusia o rôznych problémových otázkach v dnešnom premenlivom svete, ktorú moderovala ďalšia z veľkých osobností adlerovskej psychológie – Izraelčanka Rachel Shifron. Eva Dreikurs Ferguson v nej diskutovala o vplyve na pracovný život, Theo Joosten a Betty Lou Bettner o otázkach výchovy a vzdelávania a Zivit Abramson o sociálnej rovnosti.

Žiadna osoba nemôže uniknúť zmyslu. Keď žijeme, dávame nášmu životu zmysel a pýtame sa, prečo žijeme. Nie sme hnaní/é minulosťou, ale vábení/é budúcnosťou. Takýto filozofický vstup uviedol druhý týždeň ICASSI John Newbauer, ktorý vyzdvihol práve teleologické a sociálne aspekty individuálnej psychológie. Teoreticky na neho nadviazala na nasledujúci deň Betty Lou Bettner predstavením svojej koncepcie „kruciálnych Cs“ a Richard Watts, ktorý zdôraznil, že Adlerov vplyv na súčasné psychologické poradenstvo a terapiu je väčší ako Freudov. Zároveň vo svojej prednáške vyzdvihol originalitu Adlerových postulátov, ktorými predbehol myslenie svojej doby práve pre ich potenciál tvoriť východisko pre teoretickú jednotu a eklektickú prax v psychológii ako takej. Záverečná plenárna diskusia bola moderovaná Paulom Rasmussenom a týkala sa budúcnosti individuálnej psychológie. Okrem iných Marion Balla, James Robert Bittner či Marina Bluvstein kreatívnym spôsobom vyjadrili nádej obsiahnutú a zároveň vyžarujúcu z citu pre spolupatričnosť a konkretizovali ako môže každá/ý z nás prispievať k lepšiemu svetu a životu v ňom.

Okrem ranných prednášok, ktorých sa zúčastňujú všetci účastníci a účastníčky ICASSI, v dopoludňajších a popoludňajších hodinách prebieha vzdelávanie v menších skupinách v rámci rozmanitých kurzov, ktoré je možné si vybrať. Jednotlivé kurzy zastrešujú široké a veľmi rozmanité tematické spektrum – od párového poradenstva, cez problematiku rodinného či školského poradenstva, supervízie, poradenskej a psychoterapeutickej práce s traumou, s telom, s vyhorením, so závislosťami až po adlerovskú prácu s metaforami, snami, rannými spomienkami či analýzu životného štýlu. Konkrétne som sa zúčastnila dvoch kurzov, ktoré viedla celosvetovo známa psychologička z Izraela Zivit Abramson. Jeden bol zameraný na adlerovské párové poradenstvo a druhý na psychoterapiu. Zivit obohatila svoj výklad viacerými demonštráciami a ich analýzou, ktoré patria k osvedčenému repertoáru tejto skúsenej a hviezdnej terapeutky. Ďalší kurz viedla Marina Bluvhstein a orientoval sa na analýzu ústrednej adlerovskej koncepcie osobnosti, ktorú nazýval životný štýl. Marina je nielen vynikajúca teoretička adlerovskej psychológie, ale má aj unikátny kreatívny štýl práce s klientmi/klientkami, ktorý sa jej podarilo zviditeľniť a zároveň povzbudzovala v každom ten jeho vlastný. Posledný kurz, na ktorom som participovala, bol zameraný na ranné spomienky a ich využitie v psychoterapii pod vedením Rachel Shifron. V kurze okrem explanácie špecifického adlerovského ponímania ranných spomienok prebiehal aj nácvik kreatívnej práce s nimi.

To, že ICASSI kráča už po zlatej ceste a slávi 50. ročník svojej existencie, nie je náhoda. ICASSI sa každoročne zúčastňuje množstvo najlepších odborníkov a odborníčok v oblasti adlerovskej teórie z celého sveta, ktorí/é buď teoreticky rozvíjajú súčasnú adlerovskú psychológiu alebo ju aplikujú v praxi. Preto takéto vzdelávacie podujatie spĺňa všetky predpoklady pre naplnenie jeho hlavného účelu – vzdelávania tých, ktorí chcú osobne alebo profesionálne rásť. Teda nielen fakt pretrvania tohto podujatia viac ako polstoročie, ale predovšetkým jeho kvalitná profesionálna platforma, garancia odbornej erudovanosti či atmosféra plná povzbudzovania kreativity a individuality človeka ako tvorcu svojho unikátneho výtvoru – seba samého, ako aj autenticky žitý a prejavovaný sociálny záujem, si zaslúži zlatú medailu.

 

prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD.

Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF V Nitre