Adlerovské letné stretnutia – 7. ročník

Metódy analýzy životného štýlu

V malebnom prostredí Belušských Slatín, v obklopení voňavých ihličnatých stromov sa začiatkom leta uskutočnilo siedme letné adlerovské stretnutie. Akcia bola už tradične určená pre všetkých záujemcov o adlerovskú individuálnu psychológiu a predovšetkým pre záujemcov o praktické vzdelávanie v psychoterapii. Nosnou témou boli metódy analýzy životného štýlu. Stretnutie lektoroval s úžasným prekladom veľmi vytrvalej a pohotovej tlmočníčky Dr. Alain Drimmer z Francúzska. Množstvo praktických skúseností a teoretických znalostí s prímesou ľudskosti vytvorilo zmes odborno-prakticko-teoretického zážitku z možnosti naživo Alaina Drimmera zažiť.

Každý jeho vysoko odborný vstup mal pečať vysokej kvality. V toto leto tento úžasný adlerovský praktik predviedol veľmi brilantnú ukážku svojich nazhromaždených skúseností i na Slovensku. Celý program bol prepletený myšlienkou, že byť adlerovcom nie je len vlastniť kvantum poznatkov, ale je to predovšetkým životná filozofia a postoj, ktorý vylepšuje život. Prednáška o zmysle života bola cez jednoduché otázky pre účastníkov o ich vlastnom zmysle života posunutá do roviny úvah a preskúmaných výstupov o ľudskom šťastí. Život, ktorý by podľa Alaina mal znamenať niečo ako cit spolupatričnosti, je najkomplikovanejším z konceptov. Veľmi pútavo analyzoval na množstve praktických príkladov správne a nesprávne používanie citu spolupatričnosti či budovanie závislosti. Interesantne popísal vhodné a nevhodné používanie citu spolupatričnosti vo vzťahu terapeut a klient. Okrajovo na príkladoch popísal používanie citu spolupatričnosti u pomáhajúcich profesií, čo oslovilo najmä účastníkov z radu tzv. „nepsychológov“. Cez veľmi praktické príklady a rady efektívneho nakladania s empatiou, návodov ako sa vyhnúť napĺňaniu sebeckých cieľov superiority sa vo svojej prednáške posunul k výchove a adlerovskému spôsobu výchovy. Famózne popísal ciele a princípy napĺňania adlerovských myšlienok a posolstva práve v interakcii s deťmi. Jeho posolstvo sa pritom nieslo v duchu A. Adlera, nerobiť z detí „malých-veľkých závislých“… Som presvedčená, že všetkých účastníkov tohto vysoko odborného stretnutia zaujala interpretácia snov. Na troch demonštráciách a následných troch analýzach raných spomienok sme sa všetci jazykom snov a jazykom myšlienok pokúšali interpretovať. Alan pri interpretácii bravúrne predviedol ukážku použitia voľných asociácií. Cez interpretáciu sna sa plynule preniesol k raným spomienkam klienta, dobrovoľníka spomedzi účastníkov, a popísal jeho životný štýl. Pri demonštráciách  sa nevyhol ani adlerovským „zlatým baniam“, kedy terapeut veľmi obratne uchopí to, čo klient popisuje. Ak je v tom terapeut úspešný, výsledkom je súlad, hypotézy a interpretácie plynú súbežne. Pri hľadaní vnútornej logiky klienta potom nachádzame i súvislosti jeho konania. Alain účastníkom odovzdal mnoho cenných rád, týkajúcich sa práve interpretácie snov. Vychádzajúc z myšlienky R. Dreikursa, že každý jedinec je dosť schopný na to, aby sám pochopil svoje vlastné problémy, si účastníci  v diskusii vymieňali názory, náhľady a praktické skúsenosti z terapeutickej praxe. Veľmi cenné boli i informácie o štruktúre a priebehu stretnutí s klientom. Okrem tzv. formálnych inštrukcií, ktoré napomôžu klientovi i terapeutovi, sa lektor zameral na tému kladenia otázok v terapii. Neobišiel ani tzv. magickú otázku a venoval sa i technike ukážky rozdielu medzi faktami a interpretáciami. Sami účastníci letnej školy boli nielen pasívnymi účastníkmi, ale i veľmi zvedavými poslucháčmi. Po každom vstupe zahrnuli lektora množstvom otázok, na ktoré s francúzskou nonšalantnosťou pohotovo a pútavo odpovedal. Alainova partnerka Sylvie, ktorá pricestovala na Slovensko spoločne s ním, sa vďaka veľmi príjemnej atmosfére v pracovnej skupine podujala podeliť sa s nami o pár zistení z jej praxe terapeutky a zamerala sa najmä na tému demokracie v rodine.

Program letnej školy bol v toto leto úžasne premyslený. Prednášky striedali praktické ukážky, diskusia, zážitkové aktivity, do ktorých boli zapojení i účastníci.  Nesmierne prínosná bola supervízia prípadových štúdií účastníkov. Pre mňa však bola vyvrcholením ukážka terapie, kde Alain spoločne so Sylviou predviedol ukážku princípu práce terapeutického páru v párovej terapii. Mužsko-ženským náhľadom sa spoločne zahĺbili do terapie a bolo skutočným zážitkom vidieť ich pracovať spoločne. Fluidum týchto dvoch terapeutov ovplyvnilo nielen priebeh terapie, ale nieslo sa všetkými dňami stretnutia, tak presiaknutého úprimnosťou a ľudskosťou.Keďže letná škola nie je určená len pre dospelých, majú v nej každoročne svoj priestor i deti, nesmieme vynechať teda ani tie. Je veľmi príjemné, ak od teenagerov počujete pozitívnu spätnú väzbu. Práca v ich skupine s lektorkou Kristínkou obohatená o vstupy Alaina a Sylvie, bola pre ne veľmi pútavá. Rozhodne nemali čas na nudu a spoločne sa zábavnou formou veľa dozvedeli. Myslím si, že určite netušili, že  za prácou v skupine sa vlastne skrývajú aktivity z oblasti osobnostného rastu. Je však pravdepodobné, že vďaka úžasnej aplikovateľnosti Adlerových myšlienok v živote sa im budú vynárať vždy vo chvíli ak niekto bude siahať na ich „slobodu“. Asi najkrajším ocenením pre organizátorov boli otázky malých dospelých účastníkov  na záver: či a kedy bude letná škola na budúce leto?

Adlerovské letné stretnutie však nebolo len o celodennej práci v skupine. V čase prestávok a po programe bol priestor na oddych, relaxáciu v prírode a nadväzovanie kontaktov v neformálnej atmosfére. V malých diskusných skupinách pri šálke kávy sa  prebralo mnoho odborných i priateľských tém. To, že všetky doterajšie akcie adlerovskej psychoterapeutickej spoločnosti sú zárukou vysokej odbornej úrovne, je už nepísaným pravidlom. Ak sa však k tomu pridá veľmi partnerská a priateľská atmosféra, stávajú sa letné stretnutia lákadlom. Organizačne perfektne zvládnutý chod stretnutia, lákavý program, krásne prostredie a  všetci účastníci i tento rok vytvorili atmosféru, v ktorej sa nové informácie  prijímajú s radosťou.

Lucia Bélová

 

Publikované v:

http://www.slovenskapsychologickaspolocnost.sk/data_web/editor_data/file/Psychoforum/Psychoforum%202-2011.pdf (Bélová, L.: Adlerovské letné stretnutia. In Psychofórum. 2/2011, s. 11-13. ISSN 1335-6267)

Program:

http://www.adleriantherapy.sk/files/VP2011/1/belusa2011_program_sl.pdf

Fotografie: I. Oki