Rôzne koncepcie závislosti: ako prestať byť závislým od iných a od svojich (zlo)zvykov

Lepšie raz zažiť, ako stokrát počuť…alebo čítať.  Tento vševypovedajúci výrok by mohol byť pokojne pod názvom Adlerovských letných stretnutí, ktorých jubilejný 10. ročník pripravili pre priateľov, sympatizantov, prívržencov a nadšencov Adlerovská psychoterapeutická spoločnosť a Sekcia adlerovskej psychológie. Nosnou témou, od ktorej sa tematicky odvíjali diskusie, kazuistiky, supervízne aktivity či prednášky boli Rôzne koncepcie závislosti: ako prestať byť závislým od iných a od svojich (zlo)zvykov.

Téma bola veľmi adresne vybraná a to s ohľadom na potreby praxe,  ako i so zreteľom na sebapoznanie a osobný rast všetkých zúčastnených. Pomyslená mapa cesty smerujúcej k nezávislosti, osobnostnej zrelosti k zbaveniu sa zväzujúcich pút v nás, bola predostretá profesionálom z praxe, psychológom, sociálnym a špeciálnym pedagógom, učiteľom ale i ostatným zúčastneným dospelým a rodičom, ale i zúčastneným deťom a staršej mládeži.   Posilňovanie schopností malých i veľkých detí a adolescentov objavovať nové spôsoby a zbavovať sa závislosti je nevyhnutnou podmienkou k dosiahnutiu dospelosti, zodpovednej, zrelej, nezaťažujúcej, rastúcej.

Letná škola má už po niekoľko rokov medzinárodný charakter a tak zmes slovenského, francúzskeho, anglického, španielskeho a českého jazyka dotvárali atraktivitu tohto obohacujúceho podujatia.

V Štúrove sa mali možnosť odprezentovať  v tomto roku až dvaja medzinárodní lektori a to Alain DrimmerSilvie Ponty z Paríža.  Dr. Alain Drimmer študoval klinickú a experimentálnu psychológiu na Roosvelt University v Chicagu, kde získal titul M.A. v klinickej a experimentálnej psychológiii.  Neskôr študoval v Inštitúte Alfreda Adlera individuálnu terapiu, psychodynamickú diagnostiku, rodinné poradenstvo a arteterapiu. Na Oxford University získal DEA v sociálnej psychológii a diplom DESS z klinickej psychológie a testovania na Univerzite Sorbonne v Paríži. Má vlastnú klinickú prax v Paríži, v rámci ktorej sa zaoberá adlerovskou dlhodobou a krátkodobou terapiou u dospelých a tiež rodinnou a párovou terapiou. Zároveň realizuje supervíziu a výcviky v poradenstve, ľudských zdrojoch, prevencii násilia a HIV prevencii. Silvie Ponty, pôvodne baletka, absolventka tanečnej školy Opery v Paríži. Neskôr sa posunula k práci choreografky, učiteľky tanca a režisérky tanečných predstavení. Keď v tanečnej kariére dosiahla strop, vydala sa cestou psychoterapie. Vyštudovala psychoterapeutický výcvik v krátkodobej terapii  v Palo Alto School v Liége v Belgicku a poradenské adlerovské praktikum. Vedie workshopy pre rodičov podľa R. Dreikursa, kde využíva i skúsenosti z tanečnej terapie. Od roku 2000 realizuje poradenstvo klientom,  dospelým jednotlivcom, rodičom a deťom a spoločne s Alainom Drimmerom poskytuje poradenstvo párom a rodinám. Je taktiež autorkou mnohých článkov o demokracii v rodinách a poradenstve.

Lektorkami reprezentujúce Slovensko boli odborníčky z praxe, teórie i výskumu, pracovníčky Filozofickej fakulty UK v Bratislave, absolventky výcviku v adlerovskej psychoterapii a poradenstve, PhDr. Daniela Čechová, PhD., PhDr. Katarína Ludrovská, PhD., a Mgr. Lucia Petričková.

Tézami podujatia boli obsažné a včerpávajúce prednášky, workshopy,  demonštrácie techník psychologického poradenstva, analýzy demonštrácií, kazuistiky z poradenskej praxe, supervízie psychologického poradenstva, a mnohé iné aktivity.

Alain v úvodnej prednáške Ako sa zbaviť závislosti od svojich dospelých detí upozornil na súvislosti posunov v spoločnosti a prehlbujúcej sa závislosti mladých dospelých od tzv. primárnej rodiny. Veľmi porovnateľné ukazovatele sú medzi Slovenskom a Francúzskom. Rovnako v oboch krajinách je enormne ťažké presadenie absolventov na trhu práce, rovnako problematické je ekonomické osamostatnenie sa mladých dospelých, rovnako v oboch krajinách mladí pracujú za nízke mzdy a mnohé iné skutočnosti sú podobné. Výsledkom je, že život doma u rodičov sa stal nielen pohodlným ale i nevyhnutným. V oboch krajinách sa v bulvári bez hľadania širších súvislostí a prognózovania ďalšieho dopadu čitatelia informujú o akomsi výhodnom mama hoteli. To, že vďaka tomu stúpa počet rozmaznaných a rozmaznávaných mladých dospelých, ktorí vôbec nepotrebujú komfort bohatej rodiny – o tom sa akosi mlčí. Alain upozornil na spektrum súvislostí sprevádzajúcich takéto rozmaznávanie. Dopad na sebaobraz mladého dospelého, jeho odvahu, rodinnú dynamiku, komunikáciu či budujúcu sa závislosť. Ak chce rodič vychovať závislého dospelého, najosvedčenejšou cestou je cesta neustáleho pomáhania a chýbajúcej výchovnej stratégie, neustáleho strachu oň. Strach a nedôvera je postupným pristrihávaním krídel až do úplnej amputácie. Cez konkrétne prípady a príklady z vlastnej terapeutickej praxe poukázal na kroky vedúce k budovaniu a upevňovaniu závislosti. Cez adlerovské princípy, určené terapeutovi pri práci s klientom prešiel priamo k praxi. Cenné informácie budú určite istým vodidlom pri zefektívňovaní práce účastníkov. Adlerovci sú jedinou školou vo Francúzsku, ktorá dáva konkrétne návody ako vychovávať adolescenta. Teóriu píšu samotné potreby života. To, že autonómii dieťaťa napomáhame najviac tým, ak nikdy nerobíme  to, čo zvláda dieťa urobiť samé znie jednoznačne, ale v praxi a živote to žiaľ vyzerá úplne inak. Skúste sa na chvíľu zastaviť a počúvať a všímať si napríklad rozhovory a konanie rodičov pred školou. Stále sa Vám to zdá ako samozrejmosť? Rozmaznávané dieťa sa cíti nielen nekompetentné, ale i nemilované, zanedbávané.

Alain sa pri zameraní na prácu terapeutov a odborníkov z praxe zameral i na komunikáciu s rodičom. Mnohokrát sa žiaľ v praxi stretávame so skutočnosťou, že rodičia bývajú kritizovaní za výchovu. Terapeut nikdy nesmie v klientovi, rodičovi vzbudzovať pocit viny. Rodič, ktorý sa cíti vinný je rodič v obrane. Ak sa rodičia v rámci poradenstva budú brániť, nikdy nenastane progres, nepohnú sa z miesta. Pri práci s rodičom je dôležité hovoriť o existencii pevnej priamej stratégie. V našej spoločnosti sa tak veľa hovorí o existencii demokracie, až sa vykradla z našich rodín. Rodičov je nesmierne dôležité podporiť v rozvíjaní domácej demokratickej atmosféry a to najmä pri rodinných stretnutiach, ktoré okrem iného napomáhajú dynamike rodiny. Rodičia by sa nemali brániť vzdelávaniu o výchove. V závere vstupu odporúčal k prečítaniu knihu Deti ako výzva, ktorú považuje za malú bibliu adlerovských výchovných princípov v praxi.

Plynule tému premostil s budovaním závislosti cez enormné očakávania a ambície rodičov,  stupňujúci sa tlak až pretlak na deti k nenapĺňaniu základných životných úloh s dopadom na stratu viery detí. Stratu viery v ich jedinečnosť, výnimočnosť, viery v to, že si zaslúžia len to najlepšie. Narastajúci strach, úzkosť, depresia, končia často vyhľadávaním vzrušenia, psychopatológiou. Je naozaj strašne jednoduché stať sa dieťaťom, ktoré odchádza z ordinácie psychológa s nálepkou – úzkostné dieťa. Kto  vie, či je medzi jedináčikmi, vystavenými napĺňať nenaplnené ambície rodičov viac tých – tzv.  úzkostných.

Veľmi pútavá bola prednáška o zdravom riskovaní terapeuta a prínose takéhoto risku pre klienta. Terapeutovi nikdy nesmie chýbať empatia, no mnohí terapeuti si ju v praxi, možno pod tlakom straty klientov zamieňajú  s byť na klienta milí. Byť milý však neznamená byť empatický. Milý terapeut bez stratégie a chuti zariskovať je prázdny terapeut. Mnohí terapeuti sa v praxi nedokážu oslobodiť od predsudkov a negatívnych očakávaní. Alan vyzdvihol dôležitosť supervízie, ktorá nastaví terapeutovi zrkadlo. Negatívne očakávania sú záhubou terapeutického vzťahu. Ďalej sa venoval problematike tempa v terapii ako i pohnútkam klientov terapeutický proces urýchliť či spomaliť.

Priestor na letných adlerovských dňoch dostali prípadové štúdie s odkazom do praxe. Alan sa venoval aj prepojeniu prípadu s adlerovskou psychológiou. Upozornil na to, že v adlerovskej psychológii by sme sa nemali tvrdošijne orientovať na nájdenie príčiny. Ak nájdeme príčinu, nájdeme aj výhovorku a tým klienta blokujeme. Tomuto by sme sa mali vyhýbať.

V bohatom programe odzneli i výsledky konkrétnych psychologických výskumov či problematika komunikácie v páre a konflikt či emotívna ukážka terapie pred skupinou. Neobišiel ani problematiku medziodborovej komunikácie, preberaniu zodpovednosti v terapii a zodpovednosti za klienta, nezvládaniu prípadu a prípadnému poslaniu klienta k inému terapeutovi, aspektom párovej terapie. Upozornil na to, že jednou z častých chýb terapeuta je prílišné sústredenie na slová klienta a zanedbanie vnímania neverbálnych, veľmi výpovedných signálov. Spoločne so Sylvie viedli demonštráciu a my sme mali možnosť vidieť a zažiť súzvuk dvoch terapeutov v praxi. Toto malé predstavenie skupine v tímovej práci bolo nesmierne cennou a prínosnou ukážkou významnosti ženského a mužského faktora v párovej terapii. Našim zahraničným lektorom boli prednášajúci rovnocennými partnermi a mnohé z príspevkov našich lektoriek si hostia nielen zapamätali a zapísali ale o mnohom i diskutovali. Popri hlavnom programe pre dospelých pracovala pod vedením animátorky Andrey Krčíkovej i detská (mládežnícka) skupina. Je už priam samozrejmosťou, že po niekoľko rokov skalní detskí účastníci zahajujú letné prázdniny letným adlerovským stretnutím. Je v dnešnej dobe úplne úžasné vidieť skupinu tak kooperujúcich a pre skupinu prispievajúcich veselých adolescentov, ktorí  sa za tie roky ako absolvujú spolu s nami tieto stretnutia akosi  posunuli od detí k adolescencii. Ich program mal relaxačno, športovo ale aj náučno rozvíjajúci charakter. Spolu s Alanom a Sylvie pracovali na téme rozmaznávania a závislosti. Psychohry dopĺňali program, ktorý ale nemal presné ohraničenie, pretože diskusie a bezprostredné prázdninové jašenie nemali konca.

Stretnutie tak ako každoročne vyvrcholilo barbecue večerom a na  slovensko –maďarskom pohraničí sme videli ako spev a dobrá nálada rúca jazykové bariéry. Veríme, že tento pomerne stručný opis úžasného letného výročného desiateho ročníka letných adlerovských stretnutí  bol len krátkou predzvesťou budúcoročného veľkého podujatia adlerovcov z celého sveta a naše Trenčianske Teplice vstúpia do povedomia zúčastnených psychológov ako mestečko spojené s 49. ročníkom medzinárodnej letnej školy Rudolfa Dreikursa.

 

PhDr. Lucia Bélová