Letná škola 2017 Trenčianske Teplice

Adlerovské letné stretnutia – 12. ročník

Konštrukcia nádeje ako jadra optimizmu

Po roku v Trenčianskych Tepliciach

Prvé prázdninové dni sa pre sympatizantov a nasledovateľov individuálnej psychológie na Slovensku začali 12. ročníkom Letnej školy adlerovskej psychológie 2017. Štyri úžasné dni sa v Trenčianskych Tepliciach niesli témou konštruovania nádeje ako jadra adlerovského optimizmu. Po úspešnom priebehu Medzinárodnej letnej školy Rudolfa Dreikursa ICASSI 2016 na Slovensku sa lektorka Dr. Marina Bluvshtein z Minnesoty podujala po roku opäť prísť a šíriť, oživovať, rozvíjať myšlienky Alfreda Adlera u nás. Marina je nielen úžasný, osobnostne bohatý človek, ale i veľký odborník. Pôsobí ako klinická psychologička a rodinná terapeutka s vlastnou súkromnou praxou. Okrem toho sa zameriava na vzdelávanie, supervíziu a výskum v adlerovskej teórii. Pôsobila na Adler Graduate School v Minnesote, kde založila adlerovské výskumné centrum. Má významnú zásluhu na získaní akreditácie na prvé online vzdelávanie v adlerovskej psychológii, zastrešuje množstvo vysokoškolských kurzov a vedie diplomantov. Zároveň je spoluzakladateľkou Adler Academy, ktorá je súčasťou novovzniknutého inštitútu Adler Institute of Minnesota. Adlerovskú psychológiu učí na Adler University v Chicagu. Marina je členkou Americkej psychologickej asociácie (APA), členkou Americkej asociácie pre manželskú a rodinnú terapiu (AAMFT) a je aktívnou členkou Severo-americkej psychologickej spoločnosti (NASAP).

Toto podujatie, určené odborníkom z praxe, ale i záujemcom z radov laikov, bolo nesmierne bohaté na teoretické informácie, no predovšetkým na množstvo praktických ukážok. Išlo o majstrovskú ukážkou spôsobu práce adlerovských terapeutov. Zručnosť lektorky analyzovať rané spomienky pri demonštráciách bude určite v každom účastníkovi ešte nejaký čas doznievať. Lektorsky do programu prispeli i slovenskí predstavitelia individuálnej psychológie, Mgr. K. Široká a PhDr. L. Bélová, odbornou garantkou podujatia bola PhDr. D. Čechová, PhD. Tradične bol na Letnej škole pripravený aj program pre adolescentov, ktorí mali možnosť absolvovať kurzy v oblasti osobného rozvoja so zameraním na podporovanie reziliencie a dodávanie odvahy. Štvordenný bohatý program zúčastneným pootvoril dvere ku vyjadrovaniu sa v jazyku ranej spomienky. Témy nádeje a beznádeje sme sa už dotkli určite v osobnom či profesionálnom živote všetci. To, ako znovu nadobudnúť nádej v našom vnútri, ako ju pomôcť objaviť a podržať, podporiť u našich klientov, je dar, ktorý nám ako pomyselnú pochodeň odovzdala Marina.

PhDr. Lucia Bélová