Letná škola 2018 Stará Lesná

Letná škola adlerovskej psychológie – 13. ročník

Nové trendy v psychopatológii a prevencii

Slovenská asociácia individuálnej psychológie ponúkla pre každého, kto baží po vzdelávaní už 13. ročník nesmierne úspešného podujatia, Letnú školu adlerovskej psychológie 2018 s názvom: Nové trendy v psychopatológii a prevencii. Dňom odovzdania koncoročných vysvedčení sa v Starej Lesnej zišla skupina približne osemdesiatich účastníkov. O tom, že lektori a lektorky, ktorí (ktoré) každoročne prichádzajú na Slovensko oslovujú publikum svojimi témami, skúsenosťami, vedomosťami, demonštráciami poradenstva a psychoterapie a určite i osobným šarmom svedčí narastajúci počet záujemcov a záujemkýň o absolvovanie letnej školy.

S výhľadom na Lomnický štít týčiaci sa do výšok túžili i účastníci a účastníčky trochu osobnostne či profesijne podrásť pri započúvaní sa do slov lektora, ako i pri praktických nácvikoch používania teórie. Vďaka osobným kontaktom a pôsobeniu na akademickej pôde sa Dr. D. Čechovej – prezidentke Medzinárodnej organizácie International Association of Individual Psychology podarilo primäť k návšteve úžasného lektora, praktika, teoretika no najmä psychoterapeuta. Dr. William Nicol z USA štyri dni intenzívne pracoval spolu so skupinou, ktorá bola síce veľká, no napriek tomu plná prispievania, empatického počúvania, aktívneho prístupu no i ľudského postoja a záujmu. Slovensko pre neho nie je neznámou krajinou, nakoľko práve on odborne garantoval oba adlerovské psychoterapeutické výcviky, ktoré boli u nás doposiaľ realizované. Dr. Nicoll je aktívny v oblasti klinického poradenstva, školského poradenstva, psychoterapie – predovšetkým krátkodobej. Je zároveň autorom mnohých monografií a odborných publikácií. Pôsobí ako poradca a lektor v Poradensko-tréningovom centre reziliencie v New Hampshire, kde poskytuje odborný tréning a poradenské služby pre organizácie v oblasti starostlivosti o duševné zdravie, poradenstvo, psychoterapiu, rodinné poradenstvo a na rezilienciu zameranú terapiu. Centrum celosvetovo poskytuje služby pre školy v oblastiach reziliencie, sociálno-emocionálneho učenia, šikanovania, manažmentu správania v triede, zameriava sa i na spoluprácu školy a rodičov a zlepšenie školskej klímy a atmosféry. Práve oblasti jeho aktívneho pôsobenia sú skutočným nosným pilierom budovania preventívneho základu patológie a z obsahu jeho slov bolo možné zachytiť nesmierny odkaz pre prácu s klientom, klientkou, párom či skupinou. Dr. Nicoll je tiež americkým koordinátorom pre Európsku sieť sociálno – emocionálnych kompetencií. Jeho 30 – ročné skúsenosti s prednášaním na akademickej pôde, boli skutočne brilantnou ukážkou prepojenia praxe, teórie, príbehov a praktických ukážok, prezentácií, doplnené americkým humorom. Ako majster slova dokázal plnú konferenčnú sálu udržať v aktivite a pozornosti. Rovnako ako pri jeho kurzoch na Plymouth University, ako aj na White Mountain Community College dokázal teóriu individuálnej psychológie, prepojiť s odkazom Alfreda Adlera a preniesť cez zrozumiteľný odkaz do 21. storočia.

Letná škola už tradične nie je len o vzdelávaní, ale i o spoločne strávenom čase, o nadväzovaní nových či po roku o obnovení starých kontaktov, o priateľstvách, ktoré pretrvávajú presne toľko koľko má Letná škola rokov, o rozhovoroch, o výmene skúseností, názorov, či o príjemne strávenom čase a odžití toho, že tu patrím, tu je moje miesto, tu mám čo ponúknuť. Je toho nesmierne veľa, čo by bolo možné uviesť o 13.-tom ročníku, no možno by bolo lepšie napísať: vlastná skúsenosť a zážitok je to jedinečné, čo si môžete i vy odniesť budúce leto z 14. ročníka Letnej školy adlerovskej psychológie. Pozývame Vás.

Prídite medzi nás.

 

PhDr. Lucia Bélová

Foto: Irene Oki, Daniela Čechová, Kristína Široká