Adlerovské letné stretnutia – 11. ročník

Zvládanie zmien a tranzitívnych životných období (Managing Change and Life Transitions)

Ako je už zvykom, každý rok sa psychoterapeuti, psychológovia, študenti, ale i odborná verejnosť a všetci záujemcovia o psychológiu A. Adlera zúčastňujú na Adlerovských letných stretnutiach. Tentokrát sa konal už 11. ročník, a to na pôde Filozofickej fakulty UK (FiF UK) v dňoch 18. až 21. júla 2015.

Názov tohtoročného stretnutia „Zvládanie zmien a tranzitívnych životných období“ prezrádzal už sám o sebe, že sa tematicky týka a zaujme každého zúčastneného, keďže všetci sme v živote vystavení procesu zmien a konfrontovaní s tým, ako sa s nimi vysporiadať. Adleriánska teória a prax je zameraná najmä na povzbudzujúce a optimistické postupy pri riešení životných udalostí. V tomto duchu sa celé štvordňové podujatie i nieslo.

Hlavnou lektorkou bola Marion Balla, M.Ed., M.S.W., R.S.W., z Kanady, ktorá sa s účastníkmi podelila o mnoho nielen teoretických, ale najmä praktických skúseností zo svojej praxe. Medzi nosné témy prednášok patrili procesy zmien v prechodných štádiách, procesy realizácie osobných zmien či zvládanie stresu, ktoré M. Balla doplnila praktickými ukážkami psychoterapeutických prístupov vo forme demonštrácií, kde sa dobrovoľník zo skupiny podujal na predstavenie vlastných životných etáp a ich vnímanie. Následne sa konala analýza demonštrácie spojená s diskusiou, ktorá pomohla účastníkom hlbšie sa zamyslieť nad možnosťami a riešeniami životných problémov či už v odbornej psychoterapeutickej praxi s pacientmi alebo, a možno najmä, vo vzťahu k sebe samému. Faktom totiž ostáva, že pokiaľ sami nepochopíme a neporozumieme ziskom a stratám, ktoré nám všetky životné prechody prinášajú, nepochopíme ani ostatných a nebudeme schopní redukovať anxietu a stres spojený so životnými situáciami.

Publikované vNaša univerzita – časopis UK, september 2015, s. 22 (http://uniba.sk/fileadmin/ruk/nasa_univerzita/NU2015-16/2015_01.pdf)

 

 

 

 

 

 

 

Otvorenie 11. ročníka Adlerovských letných stretnutí – zľava: organizátorka podujatia D. Čechová, tlmočníčka Z. Vojtová, lektorka M. Balla.