Cena výcviku na 1 rok je 1100 Eur a zahŕňa náklady na odbornú prípravu a manažment výcviku, lektorovanie, tlmočnícke služby, preklad a publikovanie študijných materiálov, skúšky, ako aj administratívne poplatky. Účastníci a účastníčky budú na začiatku výcviku požiadaní zaplatiť na začiatku sumu 500 Eur ako kauciu, ktorá im bude v prípade, že dokončia celý výcvikový program, odrátaná z poslednej splátky.