doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD.

Je absolventkou Katedry psychológie na FF UK v Bratislave, kde ďalej získala titul PhDr., ako aj vedecko akademický titul PhD. Je odbornou asistentkou na Katedre psychológie FF UK v Bratislave, ako aj na Katedre poradenskej psychológie, SZU. Je garantkou jediného Špecializačného štúdia v odbore poradenská psychológia na Slovensku. Dr. Čechová je certifikovanou terapeutkou (v Zozname SPS), lektorkou, autorkou prekladov a odborných publikácií, z ktorých najnovšia je kniha s náyvom Adlerian Ethics: Applications in Counselling and Psychotherapy. Zároveň je členkou Severoamerickej spoločnosti pre adlerovskú psychológiu NASAP. V súčasnosti bola zvolená za prezidentku medzinárodnej organizácie International Association of Individual Psychology (IAIP), ktorá združuje rôzne individuálno-psychologické organizácie na celom svete a ktorá každé 3 roky v inej krajine zároveň organizuje kogres Medzinárodnej asociácie individuálnej psychológie.

E-mail: adler.sro@gmail.com
Kontakt: 0905 269 537


PhDr. Lucia Bélová

Vyštudovala FF PU v Prešove, odbor vzdelávanie dospelých, rigoróznu skúšku absolvovala v študijnom odbore andragogika. V rokoch 2003- 2009 absolvovala OpenTime – zážitkový tréningový Program v psychoterapii a poradenstve Person-Centred Approach-program. Priebežne si vzdelanie dopĺňa účasťou na seminároch, výcvikoch, tréningoch workshopoch. Je dlhoročnou absolventkou mnohých programov a tréningov adlerovskej psychológie. Má za sebou desaťročnú prax vo funkcii riaditeľky Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. V súčasnosti pôsobí ako odborný zamestnanec s druhou atestáciou, sociálny pedagóg v CPPPaP v Holíči, kde je sa zameriava na poradenskú, preventívnu, terapeutickú a socioterapeutickú činnosť s klientmi i skupinami. Zároveň má bohatú lektorskú prax v komerčnej oblasti predovšetkým v oblasti rozvoja komunikačných zručností, asertivity, motivácie, prevencie syndrómu vyhorenia či riešenia konfliktov. V minulosti pôsobila i ako externá lektorka Metodicko-pedagogického centra v Bratislave, prednášala na Vysokej škole sv. Alžbety v Skalici, študentom poskytuje konzultačnú činnosť. Je kandidátom supervízie EASC – Supervision and Coaching in Europe.

E-mail:
lucia.belova@post.sk
belovalucia@gmail.com
Kontakt: 0911 626 005


PhDr. Kristína Široká

Vyštudovala psychológiu na FF UK v Bratislave, kde ďalej získala titul PhDr. V rámci postgraduálneho špecializačného štúdia na SZU v Bratislave získala odbornosť v oblasti poradenskej psychológie. Zároveň absolvovala dlhodobý výcvik v adlerovskom poradenstve v celkovom rozsahu 3 roky (450 hodín). Má praktické skúsenosti s prácou poradkyne na telefonickej linke pre ženy zažívajúce násilie. V súčasnosti pracuje ako poradenská psychologička v ambulancii doc. PhDr. Daniely Čechovej, PhD. Pravidelne sa zúčastňuje odborných slovenských, ako aj zahraničných výcvikov z oblasti adlerovskej psychológie. Zároveň je členkou Slovenskej asociácie individuálnej psychológie (SAIP), Slovenskej psychologickej spoločnosti (SPS) a Severo-americkej spoločnosti adlerovskej psychológie (NASAP).

Mail: kristina.siroka@gmail.com
Kontakt: 0911 902 411


Mgr. Eva Hlistová

Na Katedre psychológie FF UK v Bratislave absolvovala jednoodborové štúdium psychológie a štvorsemestrálne štúdium školskej psychológie.Ukončila dlhodobý výcvik v Adlerovskej psychoterapii a poradenstve.  Pracuje ako školská psychologička v  ZŠ a robí pozorovania detských kolektívov a konzultácie pre učiteľky a rodičov v materských školách. V súčasnosti sa venuje poradenstvu v rodinách a školách, individuálne dospelým aj deťom, vedie arteterapeutické skupiny detí. Pravidelne sa vzdeláva v Terapii hrou, arteterapii, Adlerovskej terapii.