Adlerovskej psychoterapeutickej spoločnosti sa začiatkom marca podarilo po intenzívnych prípravách, zorganizovať ďalšie výnimočné podujatie – odborný seminár Nevera v párovej psychoterapii a psychologickom poradenstve. Organizačnú stránku na seba prebrala PhDr. Daniela Čechová, PhD., z Katedry psychológie FF UK v Bratislave, ktorá už tradične svoje nadštandardné zahraničné kontakty otvára v prospech rozvíjania profesionálnej aj osobnostnej kompetencie budúcich aj súčasných slovenských psychológov a odborníkov z ďalších pomáhajúcich profesií.

V mene výmeny najnovších teoretických poznatkov a skúseností z praxe v oblasti problematiky psychologickej intervencie v práci s pármi sa jej podarilo získať pre spoluprácu významnú osobnosť a špičkového odborníka, Paula R. PELUSO, Ph.D.


Paul pôsobí ako docent na Florida Atlantic University, USA, zastáva funkciu koordinátora programu Poradenstvo mentálneho zdravia a garanta doktorandského štúdia. Špecializuje sa na rodinnú a párovú psychoterapiu, ako terapeut s licenciou poskytuje psychoterapeutické služby a pracuje aj ako supervízor pre LMHC (Licensed Mental Health Counselor) a LMFT (Licensed Marriage and Family Therapist).

V posledných rokoch sa Paul intenzívne angažuje najmä v oblasti párovej terapie, výsledky svojej práce zhrnul v knihe Couples Therapy: Integrating Theory and Technique, ktorá vyšla v roku 2006. Ako sám uviedol, motivovala ho nielen narastajúca miera rozvodovosti (v USA sa rozvedie 60% manželstiev), ale aj výsledky štúdií, v ktorých terapeuti priznávajú svoju slabú pripravenosť riešiť problémy spojené s neverou, nedostatok adekvátnej odbornej literatúry z tejto oblasti a absenciu špecializačného vzdelávania. Rozhodol sa preto podrobnejšie venovať fenoménu nevery, ktorá sa pravidelne vyskytuje v anamnéze klientov a je najčastejším dôvodom, prečo prichádzajú do terapie a žiadajú pomoc. Iniciatívne oslovoval renomovaných odborníkov a podarilo sa mu zostaviť tím autorov, ktorí boli ochotní participovať jednotlivými kapitolami na vzniku ďalšej užitočnej knihy pre prax. Svetlo sveta uzrela kniha Infidelity: A Practitioner´s Guide to Working with Couples in Crisis, ktorú Paul editoval a vydal v roku 2007.

Na Slovensku môžeme analogicky konštatovať stúpajúci trend rozvodovosti, a ani situácia vo vzdelávaní špecialistov, ktorí sa majú erudovane orientovať v problematike párových vzťahov, nie je u nás ideálna a má veľké rezervy. Seminár o nevere sa aj z tohto titulu stal jedinečnou príležitosťou oboznámiť sa s najaktuálnejšími psychologickými poznatkami, možnosťou zvýšiť si kvalifikáciu pre prácu s pármi, ktoré prechádzajú rôznymi krízovými obdobiami a vyrovnávajú sa s ich dôsledkami.

Pri koncipovaní odborného programu Paul vyslovil želanie kooperovať so slovenskými lektorkami, absolventkami prvého dlhodobého výcvikového programu v adlerovskej psychoterapii a poradenstve. Daniela Čechová si pripravila príspevok Adlerovská párová terapia, v ktorom charakterizovala základné princípy a špecifiká párovej terapie v perspektíve adlerovského prístupu. Katarina Ludrovská prezentovala kazuistiku Jedináčik v páre, v ktorej poukazovala na riziká párového spolunažívania, vyplývajúce z poradia narodenia, napr. jedináčikom chýbajú skúsenosti so súrodencami, a preto sú veľmi málo pripravení na rovesnícke typy vzťahov. Barbora Mesárošová v príspevku Rané spomienky ako prediktory reakcií na neveru partnera hovorila o konzistencii životného štýlu s procesmi vyrovnávania sa s neverou partnera/ky. Mária Kuklišová svojou kazuistikou Sila životného štýlu ilustrovala významnosť funkcie jedinečnej organizácie osobnosti, skutočnosť, že výber partnera vždy kopíruje súkromnú nevedomú koncepciu lásky.

Účastníčky a účastníci seminára vkročili do problematiky nenápadným spôsobom. Paul na príbehoch známych osobností politického, kultúrneho a športového života ilustroval deštruktívnosť následkov nevery. Potom už vážne a na odbornej úrovni pokračoval v kontexte skutočnosti, že následky nevery sú rovnako deštruktívne a niekedy môžu byť ešte fatálnejšie aj v prípade ktoréhokoľvek páru. Predstavil model nevery a koncepciu poradensko-terapeutickej práce. Jednotlivé aspekty modelu postupne podrobne analyzoval a sprevádzal nimi účastníkov celé dva dni. Objasňoval tzv. nutné a dostatočné podmienky nevery a popisoval postupnosť krokov poradensko-terapeutického procesu. Po každom z troch tematických blokov: Moc nerovnováhy a dôveryÚloha snov a fantázie pri nevereDôvera a zrada – najnovšie výsledky výskumu párov, nasledovalo otvorené fórum, priestor pre otázky, upresňovanie informácií, doplnenie porozumenia problematiky, vymieňanie názorov a skúseností, prebiehala živá diskusia.

Dr. Paul R. Peluso bol na Slovensku so svojim odborným programom už štvrtý krát a všetci tí, ktorí sa v minulosti zúčastnili jeho prednášok a seminárov vedeli, že za svoje „školné“ dostanú vysokú kvalitu vzdelávania. Moje profesionálne očakávania sa naplnili, môj terapeutický obzor rozšíril, všetko, čo som sa naučila využijem v efektívnejšej práci s klientmi. Navyše si myslím, že v spôsobe, akým Paul vedie odborné podujatia je stále lepší, atmosféra, ktorú vytvoril a udržoval počas trvania celého programu bola uvoľnená a učenie samozrejmé. Pred účastníčkami a účastníkmi nestál len lektor, ale hlavne kolega a priateľ.

 

Katarina Ludrovská

 

Publikované v:

http://www.slovenskapsychologickaspolocnost.sk/data_web/editor_data/file/Psychoforum/Psychoforum%2021-2011a.pdf (Ludrovská, K.: Nevera v párovej psychoterapii a poradenstve. In Psychofórum. 1/2011, s. 9-10. ISSN 1335-6267)

 

Fotografie: K. Ludrovská