Nové skriptá: Intervencie v individuálnej psychológii (Čechová, 2020)

Intervencie v individuálnej psychológii

Autorka: Daniela Čechová

Vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Vydavateľstvo UK

Rok : 2020

Počet strán : 96

Vydanie : 1. vydanie

ISBN 978-80-223-4898-0

link na zakúpenie publikácie: https://www.cu-istropolitana.eu/produkt/intervencie-v-individualnej-psychologii/

 

Tieto skriptá objasňujú správanie detí, ktoré neposlúchajú a ponúkajú všeobecnú, pozitívnu a humanistickú „filozofiu“ rodičovstva, vychádzajúcu z individuálnej psychológie, prostredníctvom konkrétnych intervencií na pomoc deťom i rodičom.

Prvá kapitola je zameraná na predstavenie historických súvislostí adlerovskej práce s deťmi a teoretické hľadiská individuálnej psychológie. Druhá kapitola je venovaná intervenciám v školskej praxi. Tretia kapitola obsahuje odpovede na 21 tematických otázok o rodičovstve, ktoré položili niekoľkí rodičia.

PhDr. Daniela ČECHOVÁ, PhD. vyštudovala psychológiu na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde odvtedy pracuje. Vyše 25 rokov sa zaoberá individuálnou psychológiou Alfreda Adlera, ktorej sa venuje vo výučbe, publikovaní, prednášaní i praxi. V roku 2007 ukončila adlerovský psychoterapeutický výcvik. Je psychologičkou so špecializáciou v poradenskej psychológii a certifikovanou psychoterapeutkou. Vo svojej súkromnej praxi sa venuje jednotlivcom, párom i rodinám. Pracuje tiež ako súdna znalkyňa v oblasti poradenskej psychológie. Je gestorkou špecializačného štúdia v poradenskej psychológii na Slovensku. Od roku 2017 vykonáva funkciu prezidentky Medzinárodnej asociácie individuálnej psychológie so sídlom vo Viedni.