O adlerovskej psychoterapii detí

Online rozhovor pre Couching Plus v ktorom Eva Hlistova a Danka Čechová predstavujú prístup adlerovcov k psychoterapii, psychologickému poradenstvu a výchove detí.  Psychologičky zdôrazňujú význam sociálneho kontextu pri chápaní osobnosti dieťaťa (rodina, škola, kamaráti), kedy izolovanosť dieťaťa signalizuje problém. Pri práci s detskými klientami a klientkami používajú rovnocenný a partnerský prístup a mapujú ich prežívanie citov menejcennosti v živote. Správanie je chápané ako účelové, a to sa týka aj nevhodného správania. Hlavným cieľom v psychoterapii je podporiť začlenenosť dieťaťa a rozvíjať jeho zmysel pre vlastnú kompetenciu, zodpovednosťspolupatričnosť. Viac vo videu nižšie.