Prinášame informácie o doteraz vykonaných výcvikových programoch, ktoré sa konali v rokoch 2004-2007 a 2007-2010 (I. a II. výcvikový program v adlerovskej psychoterapii a poradenstve)

Adlerovská individuálna psychológia je existencionálna, kognitívna, systematická, na klienta zameraná, v mnohých charakteristikách interpersonálna a keďže zdôrazňuje rekonštrukciu a pochopenie minulých vplyvov analytická. Je psychodynamická a v osobnosti a psychoterapii akcentuje kognitívne a motivačné štruktúry. Významne sa odchýlila od psychoanalýzy hlavne svojím dôrazom na začlenenie človeka do spoločnosti. Je to psychológia správania, nie psychológia dispozícií. Zameriava sa na vedomie. Používa dynamickú, praktickú metodológiu, ktorá sa stále overuje v praxi. Adlerovská individuálna psychológia sa vyznačuje sociálnou začlenenosťou, uznávaním slobodnej vôle jedinca a jeho tvorivej snahy uplatniť sa v živote. Ďalšími princípmi sú holizmus osobnosti, subjektivita vnímania a prežívania a cieľovosť správania.

Cieľom programu bolo poskytnúť teoretické vzdelávanie a výcvik prostredníctvom psychoterapeutickej skúsenosti – zážitku na sebe, participácia na ktorých a splnenie požadovaných podmienok umožní poskytnúť absolventom Certifikát. Záujemcom sme následne zabezpečili supervízny výcvik a sprostredkovali individuálnu cvičnú terapiu.

Výcvikový program sa realizoval prostredníctvom týždenných a víkendových stretnutí v priebehu štvorročného obdobia a účastníkom bolo poskytnutých 580 výcvikových hodín, z toho 180 h teória a 400 h psychoterapeutická skúsenosť – experienciálny výcvik. Okrem toho sa uskutočnili mimoriadne semináre, účasť na ktorých nie je povinná, a slúžili na rozšírenie poznatkov účastníkov nad rámec akreditovaného výcviku.

I. a II. výcvikový program v adlerovskej psychoterapii a poradenstve (2004-2007, 2007-2010)

Lektormi boli medzinárodne uznávaní zahraniční odborníci na adlerovskú psychoterapiu a poradenstvo, schválení Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou:

 • William G. Nicoll, Ph.D.
 • Monica Nicoll, PhD.
 • James R. Bitter, Ed.D.
 • Clair Hawes, Ph.D.
 • Edward „Mel“ Markowski, Ph.D.
 • Monica A. Nicoll, M.A.
 • Samuel Schurer, M.A.
 • Yvonne Schurer, Dipl. Psych.
 • Kathleen A. Walton, M.A.
 • Francis X. Walton, Ph.D.
 • Gerald J. Mozdzierz, Ph.D.

Odborný program vzdelávania pozostával najmä z nasledovných okruhov:

 1.  Teoretické základy adlerovskej individuálnej psychológie
 •  Životopis Adlera ako človeka a teoretika
 •  História a súčasnosť adlerovskej psychológie: vznik, rozvoj a súčasný stav
 •  Východiská adlerovskej psychológie: holizmus, teológia, soft-determinizmus
 •  Znalosti o iných psychoterapeutických prístupoch
 •  Terminológia: cit menejcennosti, úsilie po nadradenosti, kompenzačné mechanizmy, cit spolupatričnosti
 •  Chápanie sociálnych otázok vo vzťahu k psychoterapii
 •  Teória vývinu človeka – Teória životného štýlu
 •  Psychopatológia v adlerovskej psychológii
 1. Metodológia adlerovskej psychológie
 • Teória hodnotenia
 • Rodinná konštelácia: poradie narodenia, priateľstvo a rivalita súrodencov, modely rodičov, rodinné hodnoty, rodinná atmosféra, dostupnosť rolí
 • Rané spomienky: teória, dynamika, kategórie a význam pri analýze životného štýlu
 • Sny: teória, dynamika – emócie, kategórie a význam pri analýze životného štýlu
 • Ďalšie metódy v adlerovskej psychológii: testy, dotazníky, biografie, pozorovanie
 1. Adlerovské poradenstvo a terapia
 • Teória intervencie
 • Adlerovská individuálna psychoterapia
 • Poradenstvo u malých detí
 • Poradenstvo s dospievajúcimi
 • Adlerovská rodinná terapia
 • Adlerovská párová terapia
 • Adlerovská skupinová terapia
 • Psychopatológia: diagnóza a terapia
 1. Nácvik psychoterapeutických zručností, sebareflexia a osobnostný rast
 • Nácvik analýzy rodinnej konštelácie
 • Nácvik analýzy raných spomienok
 • Integrácia poznatkov a analýza životného štýlu
 • Teória zmeny – Reorientácia a behaviorálna zmena
 • Encouragement v terapeutickom procese
 • Sumarizácia vlastného životného štýlu
 • Sebauvedomovanie a sebarozvoj
 • Vzťah vlastného životného štýlu k štýlu poradenstva.

Formy výcvikového programu:

 • prednášky
 • semináre
 • diskusia
 • skupinová práca
 • analýza video záznamov adlerovskej psychoterapie a poradenstva
 • samoštúdium
 • živé demonštrácie
 • analýza kazuistík
 • cvičná analýza
 • individuálne konzultácie
 • spätná väzba a iné.

Skúšky: V polovici programu absolvovali jeho účastníci 1. skúšku, prezentáciu a analýzu vlastnej prípadovej štúdie, ktorá bola zameraná na zhodnotenie pokroku v dosahovaní tréningových cieľov, poskytnutie spätnej väzby a odporúčania na riešenie prípadných nedostatkov. Záverečná skúška, podľa požiadaviek Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Teoretické vedomosti sa preverovali osobne, vyžadovalo sa vypracovanie a predloženie teoretickej práce, prekladu odborného textu alebo publikovaných príspevkov. Praktickú časť tvorilo predloženie prípadovej štúdie z vlastnej praxe. Skúšobnú komisiu tvorili lektori výcvikového programu, člen Slovenskej adlerovskej spoločnosti a člen Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.