Výcvikový program

V júni 2022 sme otvorili dlhodobý a komplexný odborný výcvik, ktorý Vám zaručí kvalitnú prípravu pre poradensko – psychologickú prax v adlerovskom prístupe.

Pre vykonávanie tohto povolania Vám z legislatívneho hľadiska stačí osvedčenie o ukončení špecializačného štúdia a získanie licencie SKP. U nás sa však naučíte ako je možné s klientmi a klientkami v rámci tohto prístupu reálne pracovať, a ako im čo najlepšie pomôcť.

Adlerovská individuálna psychológia sa vyznačuje dôrazom na sociálnu začlenenosť, uznávaním slobodnej vôle jedinca a jeho tvorivej snahy uplatňovať sa v živote. Ďalšími princípmi sú holizmus osobnosti, subjektivita vnímania a prežívania, cieľovosť správania. Adlerovskú psychológiu možno charakterizovať ako existenciálnu, kognitívnu, systematickú, zameranú na klienta, v mnohých charakteristikách interpersonálnu, a keďže zdôrazňuje rekonštrukciu a pochopenie minulých vplyvov, i ako analytickú. Je psychodynamická a v osobnosti a psychoterapii akcentuje kognitívne a motivačné štruktúry. Významne sa odchýlila od psychoanalýzy hlavne svojím dôrazom na začlenenie človeka do spoločnosti. Je to psychológia správania, nie psychológia dispozícií. Zameriava sa na vedomie. Používa dynamickú, praktickú metodológiu, ktorá sa stále overuje v praxi. Adlerovská psychoterapia sa realizuje ako individuálna, skupinová, rodinná, párová, zaoberá sa bežnými i klinickými prípadmi, deťmi, dospievajúcimi i dospelými klientmi.

CIELE VÝCVIKOVÉHO PROGRAMU

Cieľom výcvikového programu je poskytnúť kvalitný odborný výcvik v adlerovskej psychoterapii a poradenstve:

 • Detailný vhľad do teórie individuálnej psychológie
 • Prehľad techník a metód individuálnej psychológie
 • Výcvik prostredníctvom zážitku na sebe

Celkový rozsah: 590 výcvikových hodín v priebehu 3 rokov (2022 – 2025)

Po úspešnom ukončení výcvikového programu a splnení všetkých stanovených podmienok získajú absolventi a absolventky certifikát Slovenskej asociácie individuálnej psychológie, a budú evidovaní v Zozname odporúčaných poradcov a poradkýň SAIP, uverejnenom na www.individualnapsychologia.sk. Pre získanie certifikátu je nutné absolvovanie minimálne 50 hodín individuálnych sedení (z toho minimálne 25 hodín individuálnej psychoterapie u schváleného psychoterapeuta alebo schválenej psychoterapeutky). Zvyšných 25 hodín je možné absolvovať u schváleného absolventa alebo schválenej absolventky niektorého z predošlých výcvikov. Po získaní certifikátu je nevyhnutné pravidelne absolvovať supervíziu – v minimálnom rozsahu 25 hodín ročne, inak bude uchádzač alebo uchádzačka vyradený (vyradená) zo Zoznamu poradcov a poradkýň SAIP.

FORMY REALIZÁCIE

Výcvikový program sa realizuje najmä prostredníctvom päťdňových a trojdňových stretnutí v priebehu trojročného obdobia, pričom účastníčkam a účastníkom bude poskytnutých 590 výcvikových hodín (1 výcviková hodina má 45 minút). Očakávame aktívny prístup, kooperáciu a akceptáciu solidárnej spätnej väzby.

ODBORNÝ PROGRAM

Odborný program vzdelávania bude pozostávať najmä z týchto okruhov:

I.Teoretické základy adlerovskej individuálnej psychológie

 • Životopis Alfreda Adlera ako človeka a teoretika
 • História a súčasnosť adlerovskej psychológie: vznik, rozvoj a súčasný stav
 • Východiská adlerovskej psychológie: holizmus, teológia, soft-determinizmus
 • Terminológia: cit menejcennosti, úsilie po nadradenosti, kompenzačné mechanizmy, cit spolupatričnosti
 • Teória vývinu osobnosti – teória životného štýlu
 • Psychopatológia v adlerovskej psychológii
 • Adlerovská psychológia a jej vzťah k ostatným psychologickým smerom
 • Chápanie sociálnych otázok vo vzťahu k psychoterapii

II.Metodológia adlerovskej psychológie

 • Teória hodnotenia
 • Rodinná konštelácia: poradie narodenia, priateľstvo a rivalita súrodencov, modely rodičov, rodinné hodnoty, rodinná atmosféra, dostupnosť rolí
 • Rané spomienky: teória, dynamika, kategórie a ich význam pri analýze životného štýlu
 • Metafory: teória, dynamika a ich význam pri analýze životného štýlu
 • Sny: teória, dynamika a ich význam pri analýze životného štýlu
 • Ďalšie metódy v adlerovskej psychológii: testy, dotazníky, biografie, pozorovanie

III.Adlerovské poradenstvo a psychoterapia

 • Teória intervencie
 • Teória adlerovského poradenstva a psychoterapie
 • Adlerovské individuálne poradenstvo a psychoterapia
 • Adlerovská rodinné poradenstvo
 • Adlerovská skupinová terapia
 • Psychopatológia: diagnostika a liečba

IV.Nácvik psychoterapeutických zručností, sebareflexia a osobnostný rast

 • Nácvik analýzy rodinnej konštelácie
 • Nácvik analýzy raných spomienok
 • Integrácia poznatkov a analýza životného štýlu
 • Teória zmeny – reorientácia a behaviorálna zmena
 • Encouragement v terapeutickom procese
 • Sumarizácia vlastného životného štýlu
 • Sebauvedomovanie a sebarozvoj
 • Vzťah vlastného životného štýlu k štýlu poradenstv

FORMY VZDELÁVANIA

 • prednášky
 • semináre
 • diskusie
 • skupinová práca
 • analýza video záznamov adlerovskej psychoterapie a poradenstva
 • živé demonštrácie poradenského procesu a adlerovskej psychoterapie
 • samoštúdium
 • analýza kazuistík
 • individuálne konzultácie
 • spätná väzba
 • zážitkové skupiny
 • a iné

SKÚŠKY

Záverečná skúška bude pozostávať z teoretickej a praktickej časti. Teoretické vedomosti budú preverené formou osobnej skúšky. Praktickú časť tvorí predloženie prípadovej štúdie z vlastnej praxe – kazuistiky, ktorej súčasťou budú teoretické základy adlerovskej problematiky v celkovom rozsahu 10 strán. Skúšobnú komisiu tvoria lektori a lektorky výcvikového programu.

LEKTORI A LEKTORKY

Lektorský tím tvoria odborníci a odborníčky z oblasti adlerovskej psychoterapie a poradenstva zo zahraničia, ako aj zo Slovenska, ktorí (ktoré) pôsobia na akademickej pôde na prestížnych svetových univerzitách, v privátnej praxi, publikujú, venujú sa výskumnej činnosti, sú členmi a členkami profesných organizácií. Široké odborné a početné zastúpenie lektorov a lektoriek je zárukou vysokej profesionality výcviku. Lektori a lektorky sú súčasťou výcvikového programu a môžu sa zúčastniť odborného programu. Všetky časti so zahraničnými lektormi a lektorkami budú tlmočené do slovenského jazyka.

Gestorkou výcvikového programu je prezidentka Slovenskej asociácie individuálnej psychológie (SAIP) doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD.

NÁKLADY SPOJENÉ S VÝCVIKOVÝM PROGRAMOM

Cena výcviku na 1 rok je 1500 Eur a zahŕňa náklady na odbornú prípravu a manažment výcviku, lektorovanie, tlmočnícke služby, publikovanie študijných materiálov, skúšky, ako aj administratívne poplatky. Účastníci a účastníčky budú na začiatku výcviku požiadaní zaplatiť na začiatku sumu 500 Eur ako kauciu, ktorá im bude v prípade, že dokončia celý výcvikový program, odrátaná z poslednej splátky.

Harmonogram 1. roku výcviku (2022/2023):

 1. výcvikové stretnutie (2. – 4. jún 2022): doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD. – Teoretické základy adlerovskej individuálnej psychológie.
 2. výcvikové stretnutie (15. – 19. september 2022): doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD. – Rodinná konštelácia: poradie narodenia, priateľstvo a rivalita súrodencov, modely rodičov, rodinné hodnoty, rodinná atmosféra, dostupnosť rolí.
 3. výcvikové stretnutie (29. september – 3. október 2022): William G. Nicoll, Ph.D. (USA) – Psychopatológia: diagnostika a liečba. Tlmočenie do slovenského jazyka bude zabezpečené.
 4. výcvikové stretnutie (13. – 15. január 2023): Theo Joosten (Holandsko) – Encouragement v terapeutickom procese. Tlmočenie do slovenského jazyka bude zabezpečené.
 5. výcvikové stretnutie (14. – 16. apríl 2023): doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD. a Mgr. Eva Hlistová – Sebauvedomovanie, sebarozvoj, osobnostný rast a sebareflexia v skupine.

Harmonogram 2. roku výcviku (2023/2024):

6.   výcvikové stretnutie (10. – 14. jún 2023): Alain Drimmer a Sylvie Ponty (Francúzsko) – Rané spomienky, sny a metafory

7.    výcvikové stretnutie (1. – 3. september 2023): Gerhard Baumer (Nemecko) – Práca so skupinou v adlerovskom psychologickom poradenstve

8.    výcvikové stretnutie (5. – 7. október 2023): Anabella Shaked (Izrael) – Konceptualizácia prípadu

9.    výcvikové stretnutie (20. – 24. január 2024): James Bitter (USA) – Skupinové adlerovské poradenstvo

10.   výcvikové stretnutie (19. – 21. apríl 2024): doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD. a Mgr. Eva Hlistová – Sebauvedomovanie, sebarozvoj, osobnostný rast a sebareflexia v skupine.

11.   výcvikové stretnutie (31. máj – 2. júna 2024): doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD. a Mgr. Eva Hlistová – Kazuistiky

Harmonogram 3. roku výcviku (2024/2025):

12.    výcvikové stretnutie (6. – 9. október 2024): Gary Bauman (USA) – Poradenský proces

13.    výcvikové stretnutie (1. – 5. november 2024): Timothy Evans a Geri Carter (USA) – Rodinné poradenstvo

14.   výcvikové stretnutie (1. – 5. február 2025): doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD. a Mgr. Eva Hlistová 

15.   výcvikové stretnutie (7. – 11. máj 2025): doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD. a Mgr. Eva Hlistová

Sledujte nás aj na našom Facebooku: Kliknite na tento link