PODMIENKY PRE ZARADENIE DO PROGRAMU

  • Písomne sa prihlásiť do 31. mája 2018 a priložiť:
  1. zdôvodnenú žiadosť o zaradenie do výcvikového programu s vyjadrením osobnej a profesionálnej motivácie,
  2. ručne napísaný životopis a fotografiu,
  3. odporúčacie listy od 2 ľudí, s ktorými ste v minulosti pracovali, spolupracovali alebo Vás viedli, spolu s ich kontaktnými údajmi,
  4. kópiu VŠ diplomu, resp. iného preukazu najvyššieho dosiahnutého vzdelania,
  5. kópiu dokladu o uhradení poplatku za 1. stretnutie a za Letnú školu 2018.

           Prihlášky aj s potrebnými prílohami posielajte na adresu SAIP (Riazanská 59, 831 03 Bratislava).

  • Absolvovať Letnú školu adlerovskej psychológie 2018
  • Absolvovať 1. stretnutie vycvikového programu (spojené s osobným pohovorom a výberom účastníkov a účastníčok).

Prijímacia komisia si vyhradzuje právo výberu uchádzačov a uchádzačiek o prijatie do výcvikového programu v adlerovskom poradenstve. Pri výbere sa prihliada na osobnostnú zrelosť a potenciál pre ďalší rozvoj osobnostných a profesionálnych kompetencií v duchu najlepších ideí adlerovskej psychológie.

Záujemcovia a záujemkyne musia mať ukončené minimálne VŠ vzdelanie 1. stupňa v odbore psychológia, medicína, liečebná pedagogika, špeciálna pedagogika, sociálna práca a iné príbuzné pomáhajúce profesie. Prípadné výnimky bude možné v odôvodnených prípadoch udeliť prijímacou komisiou po posúdení opodstatnenosti.