Webinár: Rodičovstvo podporujúce inklúziu a plnohodnotný život ľudí (aj) s Downovým syndrómom

Kristína Široká o rodičovstve podporujúcom inklúziu ľudí s Downovým syndrómom. O Downovom syndróme môžeme hovoriť ako o geneticky podmienenej, resp. vrodenej inakosti. Táto inakosť spočíva v jedinom chromozóme, ktorý väčšine z nás chýba. Okrem toho sa každá ľudská bytosť (bez ohľadu na to, či má, alebo nemá Downov syndróm) jedinečným spôsobom líši od všetkých ostatných. Na svete neexistujú dvaja identickí ľudia. Každý z nás má svoj špecifický štýl vnímania, prežívania, myslenia aj konania. Ako ľudia totiž máme oveľa viac spoločného než rozdielneho, a to navzdory vzájomným rozdielom.