Dlhodobý výcvikový program v adlerovskom poradenstve (2018-2021)

S radosťou Vám oznamujeme, že od roku 2018 otvárame dlhodobý a komplexný odborný výcvik, ktorý Vám zaručí kvalitnú prípravu pre poradensko – psychologickú prax v adlerovskom prístupe. Pre vykonávanie tohto povolania Vám z legislatívneho hľadiska stačí osvedčenie o ukončení špecializačného štúdia a získanie licencie SKP. U nás sa však naučíte ako je možné s klientmi a klientkami v rámci tohto prístupu reálne pracovať, a ako im čo najlepšie pomôcť.

Adlerovská individuálna psychológia sa vyznačuje dôrazom na sociálnu začlenenosť, uznávaním slobodnej vôle jedinca a jeho tvorivej snahy uplatňovať sa v živote. Ďalšími princípmi sú holizmus osobnosti, subjektivita vnímania a prežívania, cieľovosť správania. Adlerovskú psychológiu možno charakterizovať ako existenciálnu, kognitívnu, systematickú, zameranú na klienta, v mnohých charakteristikách interpersonálnu, a keďže zdôrazňuje rekonštrukciu a pochopenie minulých vplyvov, i ako analytickú. Je psychodynamická a v osobnosti a psychoterapii akcentuje kognitívne a motivačné štruktúry. Významne sa odchýlila od psychoanalýzy hlavne svojím dôrazom na začlenenie človeka do spoločnosti. Je to psychológia správania, nie psychológia dispozícií. Zameriava sa na vedomie. Používa dynamickú, praktickú metodológiu, ktorá sa stále overuje v praxi. Adlerovská psychoterapia sa realizuje ako individuálna, skupinová, rodinná, párová, zaoberá sa bežnými i klinickými prípadmi, deťmi, dospievajúcimi i dospelými klientmi.

CIELE VÝCVIKOVÉHO PROGRAMU

Cieľom výcvikového programu je poskytnúť kvalitný odborný výcvik v adlerovskej psychoterapii a poradenstve:

 • Detailný vhľad do teórie individuálnej psychológie
 • Prehľad techník a metód individuálnej psychológie
 • Výcvik prostredníctvom zážitku na sebe

Celkový rozsah: 450 hodín v priebehu 3 rokov (2018 – 2021)

Po úspešnom ukončení výcvikového programu a splnení všetkých stanovených podmienok získajú absolventi a absolventky certifikát Slovenskej asociácie individuálnej psychológie, a budú evidovaní v Zozname odporúčaných poradcov a poradkýň SAIP, uverejnenom na www.individualnapsychologia.sk. Pre získanie certifikátu je nutné absolvovanie minimálne 25 hodín individuálnej psychoterapie u schváleného psychoterapeuta alebo schválenej psychoterapeutky. Po získaní certifikátu je nevyhnutné pravidelne absolvovať supervíziu – v minimálnom rozsahu 50 hodín ročne, inak bude uchádzač alebo uchádzačka vyradený (vyradená) zo Zoznamu poradcov a poradkýň SAIP.

FORMY REALIZÁCIE

Výcvikový program v adlerovskom poradenstve sa bude realizovať prostredníctvom výcvikových modulov, t. j. viacdňových stretnutí v priebehu 3-ročného štúdia. Súčasťou výcvikového programu je účasť na Letných školách (2019, 2020, 2021), ktoré budú otvorené (na rozdiel od výcvikových modulov) aj širšej verejnosti. Celkový rozsah výcvikového programu je 450 hodín (vrátane 3 Letných škôl adlerovskej psychológie). Očakávame aktívny prístup, kooperáciu a akceptáciu solidárnej spätnej väzby.

ODBORNÝ PROGRAM

Odborný program vzdelávania bude pozostávať najmä z týchto okruhov:

I.Teoretické základy adlerovskej individuálnej psychológie

 • Životopis Alfreda Adlera ako človeka a teoretika
 • História a súčasnosť adlerovskej psychológie: vznik, rozvoj a súčasný stav
 • Východiská adlerovskej psychológie: holizmus, teológia, soft-determinizmus
 • Terminológia: cit menejcennosti, úsilie po nadradenosti, kompenzačné mechanizmy, cit spolupatričnosti
 • Teória životného štýlu
 • Psychopatológia v adlerovskej psychológii
 • Adlerovská psychológia a jej vzťahy k ostatným psychologickým smerom

II.Metodológia adlerovskej psychológie

 • Rodinná konštelácia: poradie narodenia, priateľstvo a rivalita súrodencov, modely rodičov, rodinné hodnoty, rodinná atmosféra, dostupnosť rolí
 • Rané spomienky: teória, dynamika, kategórie a ich význam pri analýze životného štýlu
 • Sny: teória, dynamika a ich význam pri analýze životného štýlu
 • Ďalšie metódy v adlerovskej psychológii: testy, dotazníky, biografie, pozorovanie

III.Adlerovské poradenstvo a psychoterapia

 • Teória adlerovského poradenstva a psychoterapie
 • Adlerovská individuálna psychoterapia
 • Poradenstvo u malých detí
 • Poradenstvo s dospievajúcimi
 • Adlerovská rodinná terapia
 • Adlerovská párová terapia
 • Adlerovská skupinová terapia
 • Psychopatológia: diagnostika a liečba

IV.Nácvik psychoterapeutických zručností, sebareflexia a osobnostný rast

 • Nácvik analýzy rodinnej konštelácie
 • Nácvik analýzy raných spomienok
 • Integrácia poznatkov a analýza životného štýlu
 • Reorientácia a behaviorálna zmena
 • Encouragement v terapeutickom procese
 • Sumarizácia vlastného životného štýlu
 • Sebauvedomovanie a sebarozvoj
 • Vzťah vlastného životného štýlu k štýlu poradenstva

PODMIENKY PRE ZARADENIE DO PROGRAMU

 • Písomne sa prihlásiť do 31. mája 2018 a priložiť:
 1. zdôvodnenú žiadosť o zaradenie do výcvikového programu s vyjadrením osobnej a profesionálnej motivácie,
 2. ručne napísaný životopis a fotografiu,
 3. odporúčacie listy od 2 ľudí, s ktorými ste v minulosti pracovali, spolupracovali alebo Vás viedli, spolu s ich kontaktnými údajmi,
 4. kópiu VŠ diplomu, resp. iného preukazu najvyššieho dosiahnutého vzdelania,
 5. kópiu dokladu o uhradení poplatku za 1. stretnutie a za Letnú školu 2018.

           Prihlášky aj s potrebnými prílohami posielajte na adresu SAIP (Riazanská 59, 831 03 Bratislava).

 • Absolvovať Letnú školu adlerovskej psychológie 2018
 • Absolvovať 1. stretnutie vycvikového programu (spojené s osobným pohovorom a výberom účastníkov a účastníčok).

Prijímacia komisia si vyhradzuje právo výberu uchádzačov a uchádzačiek o prijatie do výcvikového programu v adlerovskom poradenstve. Pri výbere sa prihliada na osobnostnú zrelosť a potenciál pre ďalší rozvoj osobnostných a profesionálnych kompetencií v duchu najlepších ideí adlerovskej psychológie.

Záujemcovia a záujemkyne musia mať ukončené minimálne VŠ vzdelanie 1. stupňa v odbore psychológia, medicína, liečebná pedagogika, špeciálna pedagogika, sociálna práca a iné príbuzné pomáhajúce profesie. Prípadné výnimky bude možné v odôvodnených prípadoch udeliť prijímacou komisiou po posúdení opodstatnenosti.

FORMY VZDELÁVANIA

 • prednášky
 • semináre
 • letné školy adlerovskej psychológie (otvorená skupina)
 • diskusie
 • skupinová práca
 • analýza video záznamov adlerovskej psychoterapie a poradenstva
 • demonštrácie poradenského procesu
 • samoštúdium
 • individuálne konzultácie
 • spätná väzba
 • zážitkové skupiny
 • a iné

SKÚŠKY

Záverečná skúška bude pozostávať z teoretickej a praktickej časti. Teoretické vedomosti budú preverené formou osobnej skúšky. Praktickú časť tvorí predloženie prípadovej štúdie z vlastnej praxe – kazuistiky, ktorej súčasťou budú teoretické základy adlerovskej problematiky v celkovom rozsahu 15 strán. Skúšobnú komisiu tvoria lektori a lektorky výcvikového programu a členovia Slovenskej asociácie individuálnej psychológie.

LEKTORI A LEKTORKY

Lektorský tím budú tvoriť odborníci a odborníčky z oblasti adlerovskej psychoterapie a poradenstva zo zahraničia, ako aj zo Slovenska, ktorí (ktoré) pôsobia na akademickej pôde na prestížnych svetových univerzitách,v privátnej praxi, publikujú, venujú sa výskumnej činnosti, sú členmi a členkami profesných organizácií. Široké odborné a početné zastúpenie lektorov a lektoriek je zárukou vysokej profesionality výcviku. Lektori a lektorky sú súčasťou výcvikového programu a môžu sa zúčastniť odborného programu.

Gestorkou výcvikového programu je prezidentka Slovenskej asociácie individuálnej psychológie (SAIP) a zároveň prezidentka Medzinárodnej organizácie International Association of Individual Psychology (IAIP)

PhDr. Daniela Čechová, PhD.

NÁKLADY SPOJENÉ S VÝCVIKOVÝM PROGRAMOM

Cena výcviku na 1 rok je 1100 Eur a zahŕňa náklady na odbornú prípravu a manažment výcviku, lektorovanie, tlmočnícke služby, preklad a publikovanie študijných materiálov, skúšky, ako aj administratívne poplatky. Účastníci a účastníčky budú na začiatku výcviku požiadaní zaplatiť na začiatku sumu 500 Eur ako kauciu, ktorá im bude v prípade, že dokončia celý výcvikový program, odrátaná z poslednej splátky.

PRVÉ 3-dňové STRETNUTIE (spojené s výberovým konaním)

Prvé stretnutie je otvorené pre širokú odbornú verejnosť, avšak povinné pre tých (tie), ktorí (ktoré) majú záujem absolvovať výcvikový porogram, nakoľko sa v jeho priebehu uskutoční proces výberu účastníkov a účastníčok do výcvikového programu. Uskutoční sa v Kongresovom centre SAV ACADEMIA, Stará Lesná v dňoch 4. – 6. júl 2018. Lektorom je uznávaný Dr. William G. Nicoll, Ph.D. Témou tohto stretnutia je Analýza životného štýlu I. Obsahom 1. stretnutia bude priblíženie životného štýlu – schémy, ktorú používame pri interakciách vo svojom živote a na základe ktorej uskutočňujeme emocionálne a behaviorálne rozhodnutia. Prostredníctvom zážitku na sebe budú mať účastníci a účastníčky možnosť vyskúšať si techniky adlerovskej psychológie, a nadobudnúť vhľad do vlastného životného štýlu seba a iných. Pre tých (tie), ktorí (ktoré) budú prijatí (prijaté) do výcvikového programu sa absolvované hodiny budú započítavať ako riadna výučba. Ostatní (ostatné) budú ťažiť z odborného seminára a získajú certifikát o jeho absolvovaní. Prijímacia komisia si vyhradzuje právo výberu uchádzačov a uchádzačiek o prijatie do výcvikového programu v adlerovskom poradenstve. Pri výbere sa bude prihliadať na osobnostnú zrelosť a potenciál pre ďalší rozvoj osobnostných a profesionálnych kompetencií v duchu najlepších ideí adlerovskej psychológie. Predsedajúcim členom výberovej komisie bude Dr. William G. Nicoll, PhD.

Cena 1. stretnutia: 200 Eur (o túto sumu bude ročný poplatok znížený). Poplatok je nutné uhradiť do 31. mája 2018 na účet SAIP (IBAN: SK5411 0000 0000 29470 12986), Tatrabanka.

Prihlášky posielajte spolu so všetkými náležitosťami na adresu SAIP (Riazanská 59, 831 03 Bratialava).

Informačná brožúra o výcvikovom programe v adlerovskom poradenstve (Pdf): Stiahnuť

Sledujte nás aj na našom Facebooku: Kliknite na tento link

FB Event pre 1. stretnutie výcvikového programu v adlerovskom poradenstve: Kliknite na tento link