S radosťou Vám oznamujeme, že od roku 2018 otvárame dlhodobý a komplexný odborný výcvik, ktorý Vám zaručí kvalitnú prípravu pre poradensko – psychologickú prax v adlerovskom prístupe. Pre vykonávanie tohto povolania Vám z legislatívneho hľadiska stačí osvedčenie o ukončení špecializačného štúdia a získanie licencie SKP. U nás sa však naučíte ako je možné s klientmi a klientkami v rámci tohto prístupu reálne pracovať, a ako im čo najlepšie pomôcť.

Adlerovská individuálna psychológia sa vyznačuje dôrazom na sociálnu začlenenosť, uznávaním slobodnej vôle jedinca a jeho tvorivej snahy uplatňovať sa v živote. Ďalšími princípmi sú holizmus osobnosti, subjektivita vnímania a prežívania, cieľovosť správania. Adlerovskú psychológiu možno charakterizovať ako existenciálnu, kognitívnu, systematickú, zameranú na klienta, v mnohých charakteristikách interpersonálnu, a keďže zdôrazňuje rekonštrukciu a pochopenie minulých vplyvov, i ako analytickú. Je psychodynamická a v osobnosti a psychoterapii akcentuje kognitívne a motivačné štruktúry. Významne sa odchýlila od psychoanalýzy hlavne svojím dôrazom na začlenenie človeka do spoločnosti. Je to psychológia správania, nie psychológia dispozícií. Zameriava sa na vedomie. Používa dynamickú, praktickú metodológiu, ktorá sa stále overuje v praxi. Adlerovská psychoterapia sa realizuje ako individuálna, skupinová, rodinná, párová, zaoberá sa bežnými i klinickými prípadmi, deťmi, dospievajúcimi i dospelými klientmi.

CIELE VÝCVIKOVÉHO PROGRAMU

Cieľom výcvikového programu je poskytnúť kvalitný odborný výcvik v adlerovskej psychoterapii a poradenstve:

 • Detailný vhľad do teórie individuálnej psychológie
 • Prehľad techník a metód individuálnej psychológie
 • Výcvik prostredníctvom zážitku na sebe

Celkový rozsah: 450 hodín v priebehu 3 rokov (2018 – 2021)

Po úspešnom ukončení výcvikového programu a splnení všetkých stanovených podmienok získajú absolventi a absolventky certifikát Slovenskej asociácie individuálnej psychológie, a budú evidovaní v Zozname odporúčaných poradcov a poradkýň SAIP, uverejnenom na www.individualnapsychologia.sk. Pre získanie certifikátu je nutné absolvovanie minimálne 25 hodín individuálnej psychoterapie u schváleného psychoterapeuta alebo schválenej psychoterapeutky. Po získaní certifikátu je nevyhnutné pravidelne absolvovať supervíziu – v minimálnom rozsahu 50 hodín ročne, inak bude uchádzač alebo uchádzačka vyradený (vyradená) zo Zoznamu poradcov a poradkýň SAIP.

FORMY REALIZÁCIE

Výcvikový program v adlerovskom poradenstve sa bude realizovať prostredníctvom výcvikových modulov, t. j. viacdňových stretnutí v priebehu 3-ročného štúdia. Súčasťou výcvikového programu je účasť na Letných školách (2019, 2020, 2021), ktoré budú otvorené (na rozdiel od výcvikových modulov) aj širšej verejnosti. Celkový rozsah výcvikového programu je 450 hodín (vrátane 3 Letných škôl adlerovskej psychológie). Očakávame aktívny prístup, kooperáciu a akceptáciu solidárnej spätnej väzby.

ODBORNÝ PROGRAM

Odborný program vzdelávania bude pozostávať najmä z týchto okruhov:

I.Teoretické základy adlerovskej individuálnej psychológie

 • Životopis Alfreda Adlera ako človeka a teoretika
 • História a súčasnosť adlerovskej psychológie: vznik, rozvoj a súčasný stav
 • Východiská adlerovskej psychológie: holizmus, teológia, soft-determinizmus
 • Terminológia: cit menejcennosti, úsilie po nadradenosti, kompenzačné mechanizmy, cit spolupatričnosti
 • Teória životného štýlu
 • Psychopatológia v adlerovskej psychológii
 • Adlerovská psychológia a jej vzťahy k ostatným psychologickým smerom

II.Metodológia adlerovskej psychológie

 • Rodinná konštelácia: poradie narodenia, priateľstvo a rivalita súrodencov, modely rodičov, rodinné hodnoty, rodinná atmosféra, dostupnosť rolí
 • Rané spomienky: teória, dynamika, kategórie a ich význam pri analýze životného štýlu
 • Sny: teória, dynamika a ich význam pri analýze životného štýlu
 • Ďalšie metódy v adlerovskej psychológii: testy, dotazníky, biografie, pozorovanie

III.Adlerovské poradenstvo a psychoterapia

 • Teória adlerovského poradenstva a psychoterapie
 • Adlerovská individuálna psychoterapia
 • Poradenstvo u malých detí
 • Poradenstvo s dospievajúcimi
 • Adlerovská rodinná terapia
 • Adlerovská párová terapia
 • Adlerovská skupinová terapia
 • Psychopatológia: diagnostika a liečba

IV.Nácvik psychoterapeutických zručností, sebareflexia a osobnostný rast

 • Nácvik analýzy rodinnej konštelácie
 • Nácvik analýzy raných spomienok
 • Integrácia poznatkov a analýza životného štýlu
 • Reorientácia a behaviorálna zmena
 • Encouragement v terapeutickom procese
 • Sumarizácia vlastného životného štýlu
 • Sebauvedomovanie a sebarozvoj
 • Vzťah vlastného životného štýlu k štýlu poradenstva

FORMY VZDELÁVANIA

 • prednášky
 • semináre
 • letné školy adlerovskej psychológie (otvorená skupina)
 • diskusie
 • skupinová práca
 • analýza video záznamov adlerovskej psychoterapie a poradenstva
 • demonštrácie poradenského procesu
 • samoštúdium
 • individuálne konzultácie
 • spätná väzba
 • zážitkové skupiny
 • a iné

SKÚŠKY

Záverečná skúška bude pozostávať z teoretickej a praktickej časti. Teoretické vedomosti budú preverené formou osobnej skúšky. Praktickú časť tvorí predloženie prípadovej štúdie z vlastnej praxe – kazuistiky, ktorej súčasťou budú teoretické základy adlerovskej problematiky v celkovom rozsahu 15 strán. Skúšobnú komisiu tvoria lektori a lektorky výcvikového programu a členovia Slovenskej asociácie individuálnej psychológie.

LEKTORI A LEKTORKY

Lektorský tím budú tvoriť odborníci a odborníčky z oblasti adlerovskej psychoterapie a poradenstva zo zahraničia, ako aj zo Slovenska, ktorí (ktoré) pôsobia na akademickej pôde na prestížnych svetových univerzitách,v privátnej praxi, publikujú, venujú sa výskumnej činnosti, sú členmi a členkami profesných organizácií. Široké odborné a početné zastúpenie lektorov a lektoriek je zárukou vysokej profesionality výcviku. Lektori a lektorky sú súčasťou výcvikového programu a môžu sa zúčastniť odborného programu.

Gestorkou výcvikového programu je prezidentka Slovenskej asociácie individuálnej psychológie (SAIP) a zároveň prezidentka Medzinárodnej organizácie International Association of Individual Psychology (IAIP)

PhDr. Daniela Čechová, PhD.

 

Informačná brožúra o výcvikovom programe v adlerovskom poradenstve (Pdf): Stiahnuť

Sledujte nás aj na našom Facebooku: Kliknite na tento link

FB Event pre 1. stretnutie výcvikového programu v adlerovskom poradenstve: Kliknite na tento link